Dnia 14 czerwca 2017 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak oraz Główny Księgowy Bożena Chamot, w obecności Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, podpisały umowę o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”. Z ramienia WUP umowę podpisał Dyrektor Tomasz Czop.

Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 921 930,27 zł, na realizację Projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem projektu jest podniesienie sprawności fizycznej osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. W/w osoby będą miały ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych polegający na nieodpłatnym wypożyczeniu potrzebnego sprzętu.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy  jakości i standardów życia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Pierwsze wypożyczenia sprzętu planowane są w 2-gim kwartale 2018 r.