Dnia 13 czerwca 2017 r. podczas obrad XXXVIII Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, radni zapoznali się z przedstawionymi przez Skarbnik Powiatu Niżańskiego Marię Bednarz sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2016 rok.

Plan finansowy na koniec 2016 r. wynosił po stronie dochodów 57.768.558 zł, natomiast po stronie wydatków 56.768.558 zł. Po stronie dochodów wykonanie to kwota 57.380.699 zł (99,33% planu). Wydatki zrealizowano w wysokości 52.765.378 zł (92,95% planu), w tym majątkowe na kwotę 10.048.600 zł (19,04% wydatków ogółem). Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 4.615.321 zł. Zadłużenie Powiatu na koniec grudnia 2016 r. wyniosło 3.320.000 zł, tj. 5,79% w stosunku do dochodów wykonanych. W 2016 r. Zarząd Powiatu pozyskał z zewnętrznych źródeł dofinansowanie do inwestycji w wysokości 6.355.217 zł.

Następnie Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił informację o zrealizowanych w 2016 r. zadaniach, z których ważniejsze to przebudowa dróg powiatowych:

 • Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory;
 • Nr 1036R Domostawa – Szwedy;
 • Nr 1043R Mule - Golce w miejscowości Kurzyna Średnia; Nr 1078R Rudnik – Pikuły w miejscowości Rudnik nad Sanem i Groble;
 • Nr 1081R Groble – Sibigi;
 • Nr 1085R Jata - Zalesie – Sójkowa w miejscowości Zalesie, Sójkowa;
 • Nr 1083R Groble - Krzywdy w miejscowości Krzywdy (budowa chodnika);
 • Nr 1060R Ulanów – Rudnik;
 • Nr 1080R w miejscowości Rudnik nad Sanem ul. Chopina wraz z przebudową kanalizacji deszczowej;
 • Nr 1078R ul. Rzeszowska w Rudniku nad Sanem;
 • Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką Nr 858 km (opracowanie dokumentacji);

oraz:

 • Remont drogi powiatowej Nr 1065R Harasiuki – Lipiny w miejscowości Harasiuki;
 • Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 – Przędzel;
 • Zabezpieczenie osuwiska powstałego przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi (opracowanie dokumentacji budowlanej).

Ponadto wybudowano boisko wielofunkcyjne z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem, wyremontowano salę gimnastyczną i pomieszczenia jej zaplecza na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, a także zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny oraz ambulans sanitarny wraz z wyposażeniem dla szpitala niżańskiego.

Starosta podsumował wykonanie budżetu za 2016 r.: - Wykonany budżet, w stosunku do przyjmowanego w grudniu 2015 r., zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 9.029.597 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.833.044 zł. Tak wysoka nadwyżka dochodów nad wydatkami pozwoliła realizować zaplanowane zadania bez konieczności zaciągania kredytu. To kolejny rok, kiedy nie zaciągaliśmy kredytu na realizację zadań. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoki stopień pozyskania środków zewnętrznych przez Zarząd w wysokości 7.332.237 zł, z czego 6.355.217 zł przeznaczono na inwestycje oraz 977.020 zł na realizację zadań remontowych (zakwalifikowanych, jako bieżące) oraz realizowanych projektów edukacyjnych.

Dzięki tym środkom zrealizowane zostały zadania majątkowe na kwotę 10.048.600 zł, w tym środki własne Powiatu wyniosły 3.693.383 zł (36,75 %).

Pokazuje to, że aktywność Zarządu w sferze pozyskiwania środków była bardzo duża i pozwoliła zakończyć rok 2016 nadwyżką w wysokości 4.615.321 zł. Na koniec 2016 r. mamy najniższy na przestrzeni ostatnich lat stan zadłużenia. Rok 2016 to rok bardzo dobry, jeśli chodzi o inwestycje drogowe – udało się zrealizować bardzo wiele ważnych odcinków dróg, ale też wiele innych ważnych inwestycji. Ważnym działaniem była pomoc dla naszego szpitala powiatowego, udało się pozyskać bardzo duże środki finansowe z różnych źródeł, co z pewnością wpłynęło na poprawę trudnej sytuacji finansowej w szpitalu. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ponieważ ta duża kwota poprawiła atmosferę w szpitalu powiatowym. Duża aktywność działań była również na polu edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. Działań było bardzo dużo, a co najważniejsze, na realizację wielu z nich udało się pozyskać bardzo duże dofinansowanie.

Następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego. Powiat posiada grunty o powierzchni 14ha 69a 98 m² i wartości 1.806.631,20 zł oraz budynki i budowle o wartości 66.459.733,42 zł. Wartość dróg i mostów, jako budowli, wynosi 249.437.846,30 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. nastąpił wzrost o 7.492.185,37 zł z tytułu zakończonych inwestycji. W ubiegłym roku przejęto 116 działek o łącznej wartości 3.668.215,79 zł. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe.

Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki stwierdził: - Zarząd pracował solidnie. Przysporzył dla Powiatu wiele majątku. Zrealizowano wiele ciekawych inwestycji. Zapoczątkował realizację takich inwestycji, o jakich nawet nie marzyliśmy.

Rada Powiatu, 13 głosami „za” przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, doceniając wykonanie budżetu za 2016 rok.

Starosta podziękował członkom Zarządu Powiatu za pracę na wielu posiedzeniach, liczne inicjatywy i działania. Wyraził wdzięczność Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że udało się zrealizować tak wiele zadań.

Realizacja tak wielu zadań dla dobra mieszkańców Powiatu, na różnych płaszczyznach życia społecznego, może być powodem do dumy Zarządu Powiatu Niżańskiego, który przy pomocy wszelkich możliwych środków zabiega o to, aby Powiat rozwijał się bogatszy w naszych oczach.

Bogactwem Powiatu Niżańskiego jest komfort jazdy przebudowanymi i wyremontowanymi drogami, świadczona przez szpital opieka medyczna na wysokim poziomie, jakość nauczania i atrakcyjne oferty szkół w połączeniu z systematyczną dbałością o estetykę otoczenia, wykorzystanie środków z Funduszu Pracy oraz innych źródeł na wsparcie bezrobotnych i pracodawców ich zatrudniających (m. in. staże, dotacje na działalność gospodarczą i refundacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy), a także wielość działań z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, sportu, kultury i promocji.