Dnia 19 października 2017 r. w auli Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o złożeniu kolejnych wniosków o dofinansowanie oraz ogłoszonych przetargach na realizację inwestycji.

Radni zapoznali się z informacją Zarządu Powiatu o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza 2017 r. oraz informacjami dotyczącymi analizy oświadczeń majątkowych, a także z analizą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2017 r. Skarbnik Powiatu Niżańskiego przedstawiła  informacje o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Niżańskiego i planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. Następnie radni wysłuchali informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2017 r., po czym Rada przyjęła Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie niżańskim na lata 2017-2023.

Ponadto, Rada przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2023, wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny - działek zajętych pod drogę powiatową, a także zmieniła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. Europejskie praktyki EUROSUKCES. W odpowiedzi na prośbę Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz apel Związku Powiatów Polskich o pomoc dla powiatów dotkniętych skutkami nawałnic jakie miały ostatnio miejsce w naszym kraju, Rada udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego w wysokości 10.000 zł. Przekazane środki zostaną wykorzystane na bieżące remonty w infrastrukturze drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Realizując porządek obrad posiedzenia, Rada dokonała zmian w budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030. Ponadto, Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o wyborze do dofinansowania wniosku pn. Doposażenie SPZZOZ w Nisku w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych, w związku z czym Rada wyraziła zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych dla SPZZOZ w Nisku w wysokości 1.199.777,88 zł, jako udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 6.569.360,71 zł, w tym dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 5.356.712,83 zł.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.