Dnia 16 maja 2018 r. odbyła się L Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach na realizację inwestycji drogowych i oświatowych w powiecie, a także złożonych wnioskach o dofinansowanie rozbudowy ul. Sopockiej w Nisku, przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Huta Deręgowska i Szyperki, a także przebudowy sali gimnastycznej i pomieszczeń jej zaplecza wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Ponadto przekazał informację o uzyskaniu przez Powiat Niżański wysokiego 12. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za rok 2017. Powiat Niżański znalazł się w czołowej piętnastce najwyżej ocenionych powiatów w Polsce i jest to zdecydowanie najwyższa lokata w historii naszego powiatu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada rozpatrzyła sprawozdania i informacje za 2017 r.: Komendanta Powiatowego Policji w Nisku z realizacji Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”; o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku; z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Niżańskiego; Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu; z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz potrzebach w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań wraz z oceną stanu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu oraz zamierzeniami w zakresie robót drogowych na rok 2018. Ponadto zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie powiatu za rok ubiegły, sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” oraz informacją z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2017 r. i zamierzeniami na 2018 r.

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. Ponadto udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Jarocin z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Muzyki Pozytywnej – T3, przyczyniając się do promocji najbardziej wartościowych zjawisk w muzyce polskiej, nawiązującej do tradycji chrześcijańskich. W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wspólnoty samorządowej, Rada postanowiła sfinansować na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego, uwzględniając regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa podkarpackiego. Dzięki temu szpital niżański, posiadając wysoce wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesny sprzęt medyczny, jako jeden z nielicznych w regionie będzie świadczył zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego. Ponadto Rada zmieniła uchwałę w sprawie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., umożliwiając udzielanie z budżetu powiatu nieoprocentowanych pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego. Pozwoli to organizacjom pozarządowym mającym siedzibę na terenie powiatu na realizację projektów dla dobra lokalnej społeczności. Rada wyraziła także zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych, działki stanowiącej własność Gminy Jeżowe, a zajętej pod drogę powiatową Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart. Przyjęcie darowizny do powiatowego zasobu nieruchomości pozwoli na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod w/w drogę powiatową. Ponadto zgłosiła inicjatywę wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o nadanie odznaczeń za ofiarną działalność publiczną dla radnych najdłużej pełniących służbę dla dobra lokalnej społeczności.

Realizując kolejne punkty obrad, Rada dokonała zmian w budżecie oraz  Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na lata 2018-2030. Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.