Dnia 27 lutego 2019 r. odbyła się nadzwyczajna VI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, na której Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby powyżej 29 roku życia, należące do poniższych grup:

  1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Nisku, zwłaszcza: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwałe bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
  2. Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
  3. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii wymienionych w pkt 1 i 2.

Planowane są następujące formy wsparcia: prace interwencyjne, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Projekt skierowany do około 161 osób. Okres jego realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. Projekt przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy oraz poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.