Dnia 11 kwietnia 2019 r. miała miejsce VII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz informację o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za okres II półrocza 2018 r. Następnie radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2018 r.:

 • Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku o działalności Biura Powiatowego ARiMR;
 • Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Niżańskim oraz realizacji Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”;
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Niżańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Niżańskiego;
 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku, o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie Powiatu Niżańskiego;
 • z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz przedstawieniu potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
 • z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji oraz zamierzeniami na 2019 rok;
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański;
 • Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań wraz z oceną stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego w sezonie 2018/2019 oraz zamierzeniami w zakresie robót drogowych na rok 2019.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada określiła zadania i ustaliła wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019, nadała Technikum wchodzącemu w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku imię Stanisława Beresia, a także wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych w SOSW w Rudniku nad Sanem” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, oraz zabezpieczyła wkład własny do realizacji ww. projektu.

Realizując przyjęty porządek obrad Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański z przeznaczeniem na drogę powiatową Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś.

Ponadto dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2030.

Następnie radni zapoznali się z informacją o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji i w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Kończąc obrady Sesji, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko złożyli obecnym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.