Drukuj

Dnia 11 kwietnia 2019 r. miała miejsce VII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz informację o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za okres II półrocza 2018 r. Następnie radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2018 r.:

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada określiła zadania i ustaliła wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019, nadała Technikum wchodzącemu w skład Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku imię Stanisława Beresia, a także wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych w SOSW w Rudniku nad Sanem” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, oraz zabezpieczyła wkład własny do realizacji ww. projektu.

Realizując przyjęty porządek obrad Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański z przeznaczeniem na drogę powiatową Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś.

Ponadto dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2030.

Następnie radni zapoznali się z informacją o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji i w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Kończąc obrady Sesji, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko złożyli obecnym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.