sesja

Dnia 15 grudnia 2016 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Rada Powiatu Niżańskiego, realizując najważniejszą część obrad, jednogłośnie uchwaliła budżet Powiatu na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Niżańskiego na lata 2017 – 2030. Następnie, Rada Powiatu ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2017 rok, zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych na rok 2016, powołała komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku oraz dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.

Ponadto podjęła uchwałę o udzieleniu pożyczki w kwocie 1 mln zł dla SPZZOZ w Nisku oraz dokonała zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2030.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

Fot. Piotr Niemiec