sesja

Budżet Powiatu Niżańskiego na 2017 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2030 były głównym tematem obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego w dniu 15 grudnia 2016 r.

Projekty tych uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.

Planowane w budżecie dochody to kwota 64.866.959,71 zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 72.256.721,71 zł, z czego środki na inwestycje to imponująca kwota 26.280.573 zł. Inwestycje w budżecie Powiatu stanowią aż 36,37% ogółu w wydatkach ogółem. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -7.389.762 zł.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej to wysokość 19.622.861,71 zł, w tym środki z budżetu UE to kwota 15.693.776,75 zł.

Starosta Niżański Robert Bednarz zapoznał obecnych z inwestycjami, które Powiat Niżański zamierza zrealizować w 2017 r. Na drogi powiatowe Powiat zamierza wydatkować kwotę 11.384.259 zł i są to m. in.:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Dąbrówka, 2.651.000 zł;
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku, 681.365 zł;
 3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy, 500.000 zł;
 4. Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś na odcinku Bukowina Ryczki, 40.000 zł;
 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory, 30.000 zł;
 6. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny -Rudnik przez rzekę San, 34.000 zł;
 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa, 340.094 zł;
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 Zdziary z drogą wojewódzka Nr 858, 5.826.000 zł;
 9. Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Nisko na zadanie Budowa dróg gminnych ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Grądy w msc. Nisko, 270.000 zł;
 10. Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów na zadanie Rozbudowa ulicy Lipnik w Ulanowie, 186.000 zł;
 11. Zabezpieczenie osuwiska powstałego przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa - Bystre wraz z przebudową drogi, 140.200 zł;
 12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna w miejscowości Kamionka Dolna, 43.600 zł;
 13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik w miejscowości Rudnik nad Sanem, 42.000 zł;
 14. Przebudowa dróg: Nr 1067 R Bidaczów Stary – Łazory, Nr 1081 R Groble – Sibigi, Nr 1088 R Nowy Nart – Stary Nart i Nr 1077 R Rudnik – Kończyce, 400.000 zł;
 15. Budowa i przebudowa chodników w miejscowościach: Stary Nart, Huta Nowa, Krzywdy, Przędzel, Zarzecze ul. Starowiejska, Nisko ul. Sopocka, 200.000 zł.

Na Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, który podniesie efektywność i dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną, przeznaczona została kwota 4.942.163 zł.

Planowana łączna wartość inwestycji w oświacie wynosi 9.010.289 zł. Oprócz wielu projektów miękkich, Powiat zamierza zrealizować następujące zadania:

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku, 600.000 zł;
 2. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie, 739.747 zł;
 3. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem, 1.339.080 zł;
 4. Przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Etap I, 400.000 zł
 5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem, 4.751.322 zł.

Mając na uwadze poprawę funkcjonalności podwórka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, planuje się przeznaczyć wysokość 180.140 zł na zakup i montaż wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych instalacji dla Szpitala w Nisku przeznaczono kwotę 400.000 zł.

W trosce o pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, planowana jest realizacja dwóch projektów: na kwotę 3.601.085 zł (POWER) oraz 1.330.541 zł (RPO WP).

Na kwotę 5.705.900 zł planowana jest realizacja zadań z Funduszu Pracy, na aktywizację rynku pracy.

Wydatki na pomoc społeczną, w zakresie realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku to kwota 3.259.373 zł.

Ponadto, w budżecie zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na utworzenie Biura Informacji Turystycznej.

Przedstawione dochody, jak również wydatki, zostały zaproponowane na bardzo wysokim poziomie, zaś kwota blisko 27 mln zł na wydatki majątkowe jest najwyższą w historii Powiatu.

Na uwagę zasługuje również dofinansowanie w wysokości 1.881.000 zł z gmin wchodzących w skład Powiatu, co potwierdza bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządami. Wkład własny Powiatu w realizację zadań to kwota 9.348.319 zł.

Starosta zaznaczył, że: „wprawdzie przedstawiony deficyt jest również na wysokim poziomie, bo jest to kwota  -7.389.762 zł, ale przy tej skali zaplanowanych inwestycji i zadań trudno, aby było inaczej. Jest to wartość wyjściowa, a jak dobrze pójdzie, oczywiście również przy założeniu, że uda się pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz, to tak, jak w przypadku dwóch poprzednich lat, może nie będziemy musieli brać kredytu, aby pokryć deficyt, a jeśli już, to z pewnością będzie on na zdecydowanie niższym poziomie.”

Wart podkreślenia jest również udział deficytu w wydatkach inwestycyjnych w 2017 r. na poziomie 28,12%, co pokazuje skalę pozyskanych środków. Starosta podkreślił, że „projekt budżetu jest niejako punktem wyjścia, obrazującym skalę zadań planowanych do realizacji w roku 2017, ale też wybiegających poza ten rok. Jestem przekonany, że w ciągu roku budżetowego ten budżet będzie ulegał zmianie, a finalnie przyjmie on jeszcze większy zakres. Ponadto Starosta zaznaczył, że „wszystko, co ważne, niezbędne, mające wpływ na życie i funkcjonowanie, odpowiadające na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Powiatu Niżańskiego będzie analizowane i w ciągu roku, w miarę możliwości wprowadzane do budżetu i realizowane.”

Rada Powiatu, po przeprowadzonej dyskusji, jednogłośnie uchwaliła imponujący budżet Powiatu Niżańskiego na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2030. Zawarte w budżecie ambitne, wielomilionowe zamierzenia inwestycje na 2017 r. nie pozostawiają wątpliwości, że każda szansa na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych zostanie przez Powiat wykorzystana, co przyniesie społeczeństwu Powiatu odczuwalne korzyści.