Dnia 2 marca 2017 r. miała miejsce XXXIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym, informując między innymi o zawartych umowach na realizację inwestycji powiatowych o wartości ponad 2 mln 520 tys. zł oraz złożeniu licznych wniosków o dofinansowanie projektów drogowych, edukacyjnych, zwiększających dostęp osób niepełnosprawnych do usług społecznych i zdrowotnych, a także promujących tradycyjne produkty Powiatu Niżańskiego.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami stałych Komisji Rady z działalności za 2016 r., sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za 2016 r. oraz informacją Zarządu Powiatu o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za okres II półrocza 2016 r. Rada wysłuchała informacji i sprawozdań za 2016 r.: Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Niżańskim oraz podjętych działań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”; Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku (informacje i sprawozdania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Niżańskiego). Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański.

Rada przyjęła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Niżańskim na lata 2017-2019, określiła środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2017, zmieniła uchwałę w sprawie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, a także podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu.

Realizując kolejne punkty porządku obrad, Rada wyraziła zgodę na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku projektów mających na celu aktywizację osób pozostających bez pracy w Powiecie Niżańskim. Projekt pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób bezrobotnych, jak również na zaproponowanie im szerszego spektrum działań, z których będą mogli skorzystać. Wartość obu projektów to kwota ponad 5 mln 500 tys. zł. Następnie Rada za bezzasadne uznała skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz dokonała zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2017-2030.