Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy Uczniowie!

Wszystkim uczniom i nauczycielom, dziękując za pełen wrażeń i sukcesów edukacyjnych rok szkolny 2017/2018,  życzę udanego wypoczynku, wielu słonecznych dni, aby rozpoczynające się wakacje były pełne wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi, bezpieczne i dostarczyły wszystkim samych niezapomnianych wrażeń.

Wykorzystajcie jak najlepiej okres wakacji, odpoczywając od trudów nauki, aby nabrać sił do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

W dniach 21-23 maja 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe zorganizowane w ramach projektu „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” (Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Sektor: Edukacja szkolna; Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. W spotkaniu, oprócz nauczycieli oraz dyrektora niżańskiego LO, wzięły udział delegacje szkół partnerskich z Belgii, Rumunii i Łotwy.

W czasie spotkania koordynatorzy projektu wymienili się doświadczeniami i pracowali nad przygotowaniem raportu przejściowego oraz omówieniem wizyty grupy partnerskiej w Rumunii w październiku 2018 r. Głównym wydarzeniem spotkania była konferencja upowszechniająca program Erasmus+ w lokalnym środowisku edukacyjnym, na którą zaproszono dyrektorów oraz nauczycieli niżańskich szkół. Gościem konferencji był również Starosta Niżański Robert Berdnarz, który podkreślił wagę projektów Erasmus+ dla rozwoju szkół w powiecie niżańskim.

W czasie konferencji przedstawiciele poszczególnych szkół partnerskich zaprezentowali przykłady dobrych praktyk ze swoich krajów. Sabine Callens, szkolny koordynator projektu z College Visitation La Berliere w Belgii, omówiła zalety platformy eTwinning i sposoby jej wykorzystania w projektach Erasmus+. Alina Ene, nauczyciel języka angielskiego z Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” w Rumunii, przedstawiła projekty realizowane w ciągu ostatnich kilku lat przez szkołę. Dace Gaigala, dyrektor oraz szkolny koordynator projektu z Strencu novada vidusskola na Łotwie, podzieliła się z uczestnikami konferencji wskazówkami związanymi z planowaniem oraz wprowadzaniem w życie projektów międzynarodowych. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Jerzy Stelmach omówił rolę projektów międzynarodowych w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, zwracając uwagę na konieczność poszukiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, na inwestycje oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół. Uczniowie „Czarnieckiego” przedstawili dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu, a także otrzymali certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w wymianie międzynarodowej w College Visitation La Berliere w Belgii w kwietniu 2018 r. Spotkanie szkół partnerskich w Polsce stanowiło symboliczne zakończenie pierwszej części projektu.

W kolejnym roku szkolnym licealiści i nauczyciele Liceum w Nisku odwiedzą swoich kolegów w Rumunii oraz na Łotwie.

Tekst i zdjęcia: LO w Nisku

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości bloku „A” – Innowacje Techniczne o tytuł „Młodego Innowatora”, odbyło się w dniu 7 czerwca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie. Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak.

Już od wielu lat głównym celem tego interdyscyplinarnego konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

W kategorii R – rozwiązanie techniczne laureatką Olimpiady została Katarzyna Chrapko z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, która przygotowała pracę pt.: „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego widzialnego światła niskoenergetycznego generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”.

Projekt może zostać zastosowany do powszechnego użycia. Potrzeby i możliwości zastosowania są ogromne. Priorytetem jest zdecydowana poprawa zdrowia ludzi, zrealizowana w najbardziej ekonomiczny sposób (bez chemii). Leczenie  za pomocą zmodulowanego widzialnego światła LED może mieć powszechne zastosowanie praktyczne i wykorzystanie do realizacji podstawowych potrzeb ludzkich.

Opiekunem pracy jest nauczyciel fizyki i informatyki niżańskiego LO Krzysztof Śnieżek.

Gratulujemy Kasi i jej opiekunowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia: Katarzyna Chrapko

W dniu 27 maja 2018 r. zakończył się ogólnopolski finał XLIV Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, który po raz drugi w swojej historii odbywał się w woj. podkarpackim, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP.

Głównym sponsorem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości było PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie.

Patronat Honorowy sprawował Senat RP reprezentowany przez Senatora RP Janinę Sagatowską, Sejm RP reprezentowany przez Posła na Sejm RP Rafała Webera, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Niżański Robert Bednarz, Urząd Patentowy RP Prezes Alicja Adamczak, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Wojciech Lutek i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Patronat Medialny: Polskie Radio Rzeszów, Radio Leliwa, TVP 3 Rzeszów, Tygodnik Nadwiślański, Sztafeta, Echo Dnia, Gość Niedzielny i portal nizanskie.info.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie nadało Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Złotą Honorową Odznakę za zaangażowanie i dokonania na rzecz młodzieży przy realizacji programu Innowacyjnego Wychowania Młodzieży.

Dyrektor RCEZ Wacław Piędel został uhonorowany tytułem ,,Przyjaciel Młodzieży’’ oraz Srebrną Honorową Odznaką NOT. Srebrną Honorową Odznakę NOT otrzymali również Starosta Niżański Robert Bednarz, Prezes Zarządu SanBANK Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli Stanisław Kłapeć i Kierownik Kształcenia Zawodowego RCEZ w Nisku Bartłomiej Winogrodzki. Nauczyciel przedmiotów zawodowych RCEZ w Nisku Marian Chrapko został doceniony Złotą Honorową Odznaką NOT. 

W wyniku eliminacji szkolnych i okręgowych wyłoniono finalistów szczebla ogólnopolskiego – 3-osobowe drużyny reprezentujące 27 okręgów (81 uczniów z 43 szkół) z całej Polski.

Treścią Olimpiady jest umiejętność praktycznego stosowania prawa własności przemysłowej, umiejętność twórczego myślenia, umiejętność zdobywania praw ochronnych, patentów, w tym opisywania wynalazków a także znajomość historii wynalazczości.

W pierwszym i drugim dniu rywalizacji (25 i 26 maja) odbywały się dwustopniowe eliminacje do ścisłego finału, mające na celu wyłonienie 10 laureatów Olimpiady oraz ustalenie klasyfikacji drużynowej. Podczas, gdy uczniowie walczyli o punkty w eliminacjach pisemnych, ich opiekunowie – nauczyciele odbyli spotkanie z członkami Komitetu Głównego Olimpiady i organizatorami lokalnymi. Dyskusja podczas spotkania pozwoliła na wszechstronną wymianę doświadczeń oraz propozycji dotyczących przyszłych edycji Olimpiady. Pierwszy stopień eliminacji to test składający się z 40 pytań, na które mogło być więcej niż 1 prawidłowych odpowiedzi. Drugi stopień, to zadania praktyczne sprawdzające umiejętność rozwiązywania problemów związanych z tematyką racjonalizacji, innowacji, prawem własności przemysłowej.

W ścisłym finale (27 maja) 10 laureatów odpowiadało na wylosowane pytania z zakresu wynalazczości, znaków towarowych i historii wynalazków. Suma punktów z 2 dni rywalizacji ustaliła kolejność laureatów.

Wyniki Olimpiady ustaliła Komisja Konkursowa w składzie: Zbigniew Matuszczak, prezydent PZSWiR – przewodniczący oraz jurorzy: Tadeusz Wilczarski, Jerzy Kulpiński, Andrzej Tanaś i Tomasz Pilarski – Sekretarz.

Nagrodami dla laureatów Olimpiady były: puchary Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów oraz nagrody rzeczowe.

Swoją obecnością finał Olimpiady zaszczycił Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP Sławomir Wachowicz oraz przedstawiciele Zarządu PGE Dystrybucja S.A w osobach: Prezes Zarządu Wojciech Lutek, Wiceprezes Zarządu Jan Frania, Zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Ryszard Łeptuch i Dyrektor Zakładu Energetycznego w Stalowej Woli Czesław Frączek, którzy ufundowali i wręczyli cenne nagrody rzeczowe dla 10 laureatów olimpiady.

W czasie podsumowania Olimpiady odczytano listy skierowane do jej organizatorów oraz uczestników, od Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Organizacją finału Olimpiady w Nisku kierował Komitet Organizacyjny w składzie: Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Wicedyrektor Andrzej Habigier oraz Mirosława Rogowska.

Gościom RCEZ (81 finalistów i 27 opiekunów) zaproponowano ciekawy program pobytu w naszym regionie. Po zakończeniu I części Olimpiady uczestnicy z opiekunami udali się na wycieczkę do Elektrowni Stalowa Wola i do zakładu Thoni Alutec oraz na spacer po Stalowej Woli – mieście o ciekawej historii. W czasie pobytu w RCEZ uczniowie wraz z opiekunami z zainteresowaniem oglądali wystawę historii niżańskiego „Elektryka”.

Czas pomiędzy etapem pisemnym a ustnym olimpiady został zaplanowany tak, aby nauczyciele wspólnie z finalistami zawodów centralnych mogli zapoznać się atrakcjami turystycznymi i historycznymi Ulanowa oraz uczestniczyć w spływie galarami po rzece San.

Natomiast w ostatnim dniu Olimpiady, w czasie między finałem ustnym a uroczystym podsumowaniem, wielką atrakcją była część artystyczna – wszyscy skorzystali z okazji posłuchania i obejrzenia wspaniałego Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.

Z przyjemnością możemy powiedzieć, że dla licznej grupy ludzi z całej Polski, w tym elity młodzieży szkolnej, pobyt w naszym regionie okazał się bardzo miłym i atrakcyjnym przeżyciem. Cieszymy się, że RCEZ w Nisku mógł się przyczynić do promocji naszego regionu. A tak przy okazji finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uzyskali zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz mogą starać się o indeksy na wybrane wydziały renomowanych uczelni w Polsce, poza procedurą rekrutacyjną.

Do zobaczenia za rok w finale XLV Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości!

Tekst i zdjęcia: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku


6 czerwca 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się kolejna edycja konkursu „Młody Elektryk”. Konkurs był skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu elektrotechniki i zachęcenie do kształcenia w zawodzie elektryka, energetyka i elektromechanika. Konkurs składał się z etapu pisemnego oraz praktycznego.

Nagrody ufundowane przez Powiat Niżański i PGE Dystrybucja S.A. Odział w Rzeszowie. wręczali Starosta Niżański Robert Bednarz oraz dyrektor rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja S.A. Czesław Frączek.

Na zakończenie konkursu Starosta, Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Odział w Rzeszowie oraz Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, podsumowali konkurs i zachęcali jego uczestników, do kształcenia się w zawodach elektrycznych, wskazując na zalety tego zawodu.

Patronat nad konkursem objęli Starosta Niżański Robert Bednarz i PGE Dystrybucja S.A. Odział w Rzeszowie.

Tekst i zdjęcia: RCEZ Nisko

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/