Wniosek Powiatu Niżańskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku”, który złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki został zaopiniowany pozytywnie. W ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, Powiat Niżański otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie na to zadanie w wysokości 506.900 zł. Całkowity koszt w/w zadania wynosi 1.068.061 zł.

Realizacja projektu będzie polegać na wyposażeniu obecnego boiska m.in. w 3- torową bieżnię do biegów na 60 m, boiska do koszykówki, boiska do piłki ręcznej i nożnej, boiska do siatkówki oraz w kort tenisowy. 

Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nisku. 

Obiekt będzie ogólnodostępny dla społeczności niżańskiej, co umożliwi spędzanie w aktywny sposób wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację całych rodzin.

Warte podkreślenia jest również to, że ramach ww. Programu zostanie dofinansowane zadanie, które będzie realizowane przez Gminę i Miasto Ulanów, w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego i renowacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce oraz budowy boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej. Gmina na zadanie to otrzyma środki w wysokości 303.900 zł.

W dniu 9 lipca 2017 roku, już po raz czwarty, odbył się w Cholewianej Górze Piknik Rodzinny dla mieszkańców powiatu niżańskiego, zorganizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką wsi, Stowarzyszenie Klubu Młodego Strażaka oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Cholewianej Górze.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku informuje, że w dniach od 20 do 21 lipca 2017 roku wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w miejscowości Dąbrówka, związane z remontem przepustu.

Dnia 11 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna – Kamionka Dolna w km 2+206 – 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna”.

Dnia 14 lipca 2017 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Nisku dotyczącą przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie powiatu niżańskiego za 2016 r., zmieniła uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, a także wraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, złożonego w ramach: Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Projekt zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez RCEZ w Nisku i LO w Nisku.

Rada Powiatu wyraziła również zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest promowanie i zachęcanie ludzi młodych, szczególnie osób do 35 roku życia, mieszkających na obszarach wiejskich, do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych. Wartość operacji wynosi 8.372,59 zł.

Radni wyrazili także zgodę na realizację projektu w ramach Projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – jednym z 15 grantobiorców jest Powiat Niżański. Maksymalna wysokość grantu dla jednego LOWE wynosi 249.000 zł. Celem LOWE jest m.in. wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy. Projekt będzie wdrażany w RCEZ w Nisku. 

Ponadto, Rada Powiatu dokonała zmian w budżecie, pokryła stratę netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2016 rok oraz uznała za zasadną skargę na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

Po podpisaniu w dniu 4 lipca 2017 r. umowy na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble – Krzywdy w miejscowości Krzywdy", w piątek 7 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „Feramenta” – Krzysztof Piela z Kamienia.

Inwestycja będzie polegać na budowie ciągu pieszego na odcinku 433 m za kwotę 151 991,10 zł, która pochodzi ze środków własnych Powiatu oraz środków Gminy Jeżowe.

Budowa chodnika znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Krzywdy.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania przewidywany jest na październik 2017 r.