Zarząd Powiatu Niżańskiego dwukrotnie ogłaszał konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Do pierwszego konkursu, ogłoszonego w styczniu 2017 r., zgłosił się tylko jeden kandydat. Tymczasem, by konkurs był ważny, do Komisji Konkursowej muszą wpłynąć co najmniej dwie kandydatury. Dlatego też ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, zostało powtórzone, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Do drugiego konkursu, ogłoszonego w marcu 2017 r., zgłosiło się czterech kandydatów. Złożone oferty spełniały wymagania formalne, dlatego wszyscy kandydaci zostali zaproszeni przez Komisję Konkursową na indywidualne rozmowy, na dzień 8 maja 2017 r. Tuż przed przesłuchaniem dwie osoby wycofały swoje kandydatury, natomiast dwoje pozostałych kandydatów stawiło się na posiedzenie i zaprezentowało swoje koncepcje funkcjonowania Szpitala w Nisku. Komisja Konkursowa po rozmowach z tymi kandydatami, przystąpiła do głosowania nad wyborem jednego z nich na stanowisko objęte konkursem. W wyniku głosowania, żaden z prezentujących się kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, zatem konkurs został nierozstrzygnięty.

Biorąc pod uwagę, że nie wyłoniono kandydata w dwóch kolejnych konkursach, wyboru osoby na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Nisku należy dokonać z zastosowaniem art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Oznacza to, że Zarząd Powiatu Niżańskiego jest zobowiązany, z pominięciem procedury konkursowej, nawiązać stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.