Dnia 14 lipca 2017 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Nisku dotyczącą przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie powiatu niżańskiego za 2016 r., zmieniła uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, a także wraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, złożonego w ramach: Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Projekt zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez RCEZ w Nisku i LO w Nisku.

Rada Powiatu wyraziła również zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji jest promowanie i zachęcanie ludzi młodych, szczególnie osób do 35 roku życia, mieszkających na obszarach wiejskich, do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych. Wartość operacji wynosi 8.372,59 zł.

Radni wyrazili także zgodę na realizację projektu w ramach Projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – jednym z 15 grantobiorców jest Powiat Niżański. Maksymalna wysokość grantu dla jednego LOWE wynosi 249.000 zł. Celem LOWE jest m.in. wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy. Projekt będzie wdrażany w RCEZ w Nisku. 

Ponadto, Rada Powiatu dokonała zmian w budżecie, pokryła stratę netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2016 rok oraz uznała za zasadną skargę na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.