Powiat Niżański podpisał umowę udziału w Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej (PSIP). Na jego budowę otrzymał ponad 8,4 mln złotych. Jest jednym z 22 powiatów biorących udział w tym projekcie.

Wartość projektu PSIP w zakresie prac geodezyjnych, realizowanego przez Powiat Niżański to kwota ponad 6 mln zł, i ok. 1,5 mln zł przeznaczono na wykonanie ortofotomapy i systemu do udostępniania danych oraz promocję. Ponadto planuje się pozyskać sprzęt komputerowy informatyczny i poligraficzny o łącznej wartości prawie 1 mln zł. Cieszy nas fakt, że udało się uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tego projektu, a 15% będzie stanowił wkład własny Powiatu – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Założeniem PSIP jest zinformatyzowanie całego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz innych ważnych informacji, tak, by dla całego województwa powstała jednolita baza danych, dostępna dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędów. Prace nad PSIP potrwają do 2018 roku i obejmą m. in:

 • opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz innych baz;
 • dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania, w tym oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów;
 • budowę portalu regionalnego, w tym opracowanie i publikację e-usług;
 • wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
 • modernizację i aktualizację EGiB w powiatach;
 • tworzenie i aktualizację powiatowych baz GESUT;
 • tworzenie i aktualizację BDOT500 w powiatach;
 • cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
 • wdrożenie systemów geodezyjnych.

Jak informuje Andrzej Kołodziej – Główny Specjalista ds. informatyki w Starostwie Powiatowym w Nisku: – Projekt, jak już wcześniej wspomniano, zakłada dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania. W Starostwie wymienione zostaną przede wszystkim serwery wraz z urządzeniami architektury sieciowej, komputery biurowe i drukarki. Wymienione zostaną najstarsze fragmenty okablowania strukturalnego sieci LAN. Wprowadzimy nowy, bardziej funkcjonalny System Obiegu Dokumentów zintegrowany z platformą EPUAP i świadczonymi e−usługami. Realizacja projektu to dla Starostwa technologiczny krok naprzód.

Projekt pod nazwą „Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”, realizowany jest w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Priorytetowym zadaniem, przewidzianym dla PSIP, jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawą budowy PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto przedmiotem aktualizacji będą powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, obiektów topograficznych BDOT 500. Elementem wspomagającym proces aktualizowania i cyfryzacji zasobów danych jest pozyskanie tzw. ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości.

Dzięki połączeniu tak kluczowych elementów e-administracji Województwa Podkarpackiego, sprawy urzędowe związane z kwestiami geodezyjnymi i z informacją przestrzenną będzie można zrealizować w sposób elektroniczny.

PSIP będzie realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego. Jego Liderem jest Województwo Podkarpackie, Partnerami - 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Dodatkowo partnerami projektu mogą też być gminy – na określonych warunkach - z terenu województwa podkarpackiego, wyrażające chęć przystąpienia do niego.

Andrzej Nowak – Geodeta Powiatowy wyjaśnia: – Do Projektu zostaną włączone prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją EGiB oraz budową i aktualizacją baz powiatowych GESUT, BDOT 500 oraz mapy zasadniczej, a także cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prace będą realizowane na obszarze całego powiatu niżańskiego, w latach 2017-2018. Po ich zrealizowaniu jakość opracowanych materiałów będzie na jednakowym poziomie w każdej gminie.

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację zadań w poszczególnych gminach Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcami prac na realizację zadania „Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, których Powiat Niżański wyłonił w drodze postępowania przetargowego i z którymi podpisał w dniu 24 lipca 2017 roku umowy na jego realizację, są:

 • Geokart – International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 35 – 113 Rzeszów - gmina Harasiuki, gmina Jeżowe i gmina Nisko
 • OPGK Rzeszów S. A., ul. Geodetów 1, 35 – 328 Rzeszów - gmina Jarocin i gmina Rudnik nad Sanem
 • GEOMAR S. A., Al. Piastów 30, 71 – 064 Szczecin - gmina Krzeszów i gmina Ulanów.

Całkowity koszt projektu w województwie podkarpackim wynosi około 177,8 mln zł brutto.