W dniu 25 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizowany projekt wpisuje się w cel szczegółowy 3 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań edukacyjnych mających na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

Dzięki zaplanowanym, wielotorowym, działaniom projekt uzyskał patronat honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), a jego partnerami jest wiele instytucji, również spoza powiatu niżańskiego.  

Projekt zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez 2 szkoły ponadgimnazjalne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Pozwoli to na aktywizację społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych do współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Poprzez szeroką działalność profilaktyczną, znacznie zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza). Stworzona zostanie w środowisku szkolnym moda na zdrowy styl życia. Ulegnie zmniejszeniu liczba zdarzeń drogowych z udziałem nieletnich. Młodzież i dorośli posiądą umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej. Poprzez m. in. dostęp do defibrylatora zwiększy się poczucie bezpieczeństwa publicznego.

- Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” jest innowacyjny i wprowadza nową jakość w zakresie ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu niżańskiego.

Zakłada położenie dużego nacisku na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych przede wszystkim u młodego pokolenia, gdyż odpowiednio wcześnie wyrobione nawyki będą odgrywały decydującą rolę w dorosłym życiu

Przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa odbywać się będzie w atrakcyjnej dla młodego pokolenia formie: happening, realizacja warsztatów profilaktycznych podczas wycieczek krajoznawczo-turystycznych, ćwiczenia praktyczne (warsztaty z pierwszej pomocy, warsztaty telewizyjne, warsztaty teatralne), udział w przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez grupy rówieśnicze, zawody sportowe, konkursy z atrakcyjnymi

nagrodami. To jednocześnie dodatkowa, atrakcyjna, forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Adresaci projektu sami stają się w pewnym momencie, jak to jest w przypadku filmów, twórcami materiałów edukujących różne grupy społeczne – na tym polega jego innowacyjność. Po raz pierwszy, na tak szeroką skalę na terenie powiatu niżańskiego, skierowane zostaną działania w zakresie wyrobienia odpowiednich zachowań zapewniających bezpieczeństwo seniorów – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.  

Wartość tego projektu wynosi 74 342 zł, w tym 70 302 zł to dotacja a 4 040 zł to wkład własny Powiatu. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2017 r.

 

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”

został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji