Wniosek złożony przez Powiat Niżański do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej, pn. „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników”, znalazł się na 2. miejscu na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do współfinansowania, ogłoszonej 16 października br. na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wniosek złożony przez Powiat Niżański opiewa na łączną kwotę 62 334 zł, w tym środki z dotacji to kwota 49 875,20 zł a środki własne stanowią kwotę 12 468,80 zł . Nakłady finansowe zostaną zrealizowane w 2017 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) przez 200 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kształcących się w zawodach technik mechatronik, elektryk i  elektronik.

Cel zostanie osiągnięty poprzez doposażenie szkoły w stanowiska laboratoryjne oraz ciągłe kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez organizowanie warsztatów, konkursów oraz tworzenie kół zainteresowań związanych z OZE.

Jeszcze w tym roku szkolnym z pracowni tej będą korzystać uczniowie na pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.

W ramach projektu zostaną także zorganizowane spotkania z gimnazjalistami powiatu niżańskiego (4 grupy po 15 osób). Celem tych zajęć będzie zwiększenie świadomości ekologicznej u szerszej grupy odbiorców społeczności lokalnej oraz zaprezentowanie nowych możliwości edukacyjnych RCEZ w Nisku.

Działanie to będzie miało również charakter promocyjny RCEZ, gdyż udział w tych zajęciach może zachęcić gimnazjalistów do kontynuowania nauki w RCEZ w Nisku.

Warto zaznaczyć, że na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do współfinansowania z WFOŚiGW, znalazła się również Gmina Jeżowe, która pozyskała środki na realizację zadania pn. „Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie  pracowni przyrodniczo-ekologicznej z elementami chemii i fizyki – w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum”.