Projekt „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków                     

 współfinansowany przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.1 – ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”, współfinansowanego przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Projekt adresowany był do 9-ciorga przedszkolaków, wychowanków SOSW oraz ich rodziców. Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego, które zapewniło niezbędny wkład własny do projektu. Całkowity koszt projektu to ok. 450 000 zł.

Od początku trwania projektu, tj. od listopada 2016 r., do końca grudnia 2017 r. zostanie zrealizowanych po niemalże 400 dodatkowych godzin zajęć z wychowania przedszkolnego, dla każdej z 2 grup, oraz po ponad 120 godzin indywidualnego wsparcia z zakresu: terapii rozwoju mowy, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej na każde dziecko. Dodatkowo przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z hipoterapii w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii „Equistro” w Wierzawicach, gdzie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych hipoterapeutów.

Dzięki wsparciu projektowemu udało się wyposażyć plac zabaw przy SOSW w urządzenia adresowane do dzieci z niepełnosprawnością ruchową, tj. huśtawkę i trampolinę oraz inne sprzęty. W łóżko wodne, tablice manipulacyjne oraz tor świetlno-dźwiękowy doposażona została sala doświadczania świata. Cieszy to Dyrekcję SOSW, nauczycieli i opiekunów, a przede wszystkim podopiecznych Ośrodka.

W ramach projektu działała „grupa wsparcia” dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Przewidziane były cykliczne spotkania, 2 razy w miesiącu, dzieci i ich rodziców, z 4 specjalistami tworzącymi grupę wsparcia: oligofrenopedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, psychologiem i dogoterapeutą. Rolą specjalistów było wsparcie rodziców w procesie edukacyjnym i terapeutycznym dziecka, zaprezentowanie nowych metod pracy i zabawy, dbanie o to, aby każdy uczestnik znalazł pomoc i wsparcie w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice przedszkolaków są bardzo zadowoleni z zajęć grupowych, i jak przyznają, uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwiło im lepsze poznanie się, a co za tym idzie, zmniejszenie barier i obaw w dzieleniu się doświadczeniami. Pozwoliło również na otwarcie się na zajęciach psychologiczno – warsztatowych.

Dodatkowo w ramach grupy zrealizowane zostały 3 wyjazdy socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców: do Wesołej Akademii w Stalowej Woli, do Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie i do Pacanowa, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przedszkolaków i ich rodziców.

W przyszłości, zarówno Stowarzyszenie, jak i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, planują realizację podobnych przedsięwzięć dla pozostałych podopiecznych.

Tekst i zdjęcia: Beata Drzymała – Koordynator projektu