Dnia 20 grudnia 2017 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.
Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m.in. o ogłoszonych przetargach na realizację zadań powiatowych. Następnie Rada zapoznała się z raportem Zarządu Powiatu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021.

Najważniejszą częścią obrad było uchwalenie budżetu Powiatu Niżańskiego na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2018 rok znalazł uznanie w oczach radnych i Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada wyraziła zgodę na przyjęcie darowizn – działek zajętych pod drogi powiatowe, a także na przystąpienie Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Następnie zmieniła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego Gminie i Miastu Ulanów oraz Gminie i Miastu Nisko.
Ponadto wyraziła zgodę na wspólną realizację zadania Rozbudowa skrzyżowania DW Nr 863 Kopki – Cieszanów z DP Nr 1069R i drogami gminnymi w m. Krzeszów oraz przebudową DW do km 3+786 wraz z przebudową przepustu, jak również zaciągnięcie zobowiązania na Nadbudowę i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Pl. Wolności 2. Rada postanowiła udzielić pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie powiatu roku bieżącego.

Kończąc obrady Sesji, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Janusz Nawrocki złożyli obecnym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego dobra w Nowym 2018 Roku.