Uchwalenie budżetu Powiatu Niżańskiego na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030 było najważniejszą częścią obrad XLIV Sesji Rady Powiatu, dnia 20 grudnia 2017 r. Chociaż trudno sobie wyobrazić, aby budżet na rok 2018 był wyższy od rekordowo wysokiego budżetu tegorocznego - okazuje się, że tak właśnie jest. Dodając do zaplanowanych w budżecie kwot na inwestycje środki, o których wiadomo, że zostały przyznane lub jest duże prawdopodobieństwo ich pozyskania - na realizację zadań w roku 2018 przeznaczona zostanie kwota blisko 30 milionów złotych.

Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.  Planowane na 2018 r. dochody budżetu określono na łączną kwotę 64.960.733,86 zł, natomiast wydatki w wysokości 72.625.968,86 zł, z czego środki na inwestycje to kwota 20.302.499 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -7.665.235 zł.

Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że budżet na 2018 rok jest bardzo ambitny, a co bardzo ważne - uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców Powiatu Niżańskiego, zgłaszane przez pracowników starostwa powiatowego, naczelników, dyrektorów, radnych powiatu, a także wójtów, burmistrzów, lokalnych liderów, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz mieszkańców, którzy swoje propozycje przedstawiali podczas organizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych w poszczególnych gminach. Starosta stwierdził, że w tym roku projekt budżetu został przekonsultowany w stopniu maksymalnym z przedstawicielami lokalnej społeczności.

 Budżet zakłada realizację co najmniej kilku zadań na terenie każdej z gmin powiatu. Przewiduje wprowadzenie i realizację dodatkowych zadań w roku 2018 i latach następnych. Wynika to między innymi z faktu, że zadłużenie na koniec 2017 jest na bardzo niskim 4% poziomie. Zaznaczyć należy, że tak dobre wyniki finansowe osiągnięte zostały bez zaciągania kredytu, co jak do tej pory nie miało miejsca w żadnej z kadencji Rady Powiatu. Świadczy to o dużej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Budżet jest spojrzeniem w przyszłość – mówił Starosta - już na tym etapie przygotowujemy się do realizacji wielu nowych, bardzo ambitnych inwestycji, a działania z tym związane zainicjowane już w roku bieżącym, są także zawarte w przedstawionym projekcie budżetu na 2018 r. Dla przykładu wymienił działania związane z wykonaniem dokumentacji: Adaptacja internatu na mieszkania treningowe w Ulanowie; Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik – Kończyce; Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 900 mb. Na uwagę zasługuje planowana rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nisku. Ponadto, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece San, ronda w Krzeszowie, drogi Krzeszów-Harasiuki oraz działania związane z budową i rozbudową budynku głównego Starostwa Powiatowego w Nisku. Poinformował:  Przy realizacji planowanych przedsięwzięć, mając na uwadze możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zamierzamy w maksymalnym stopniu z możliwości pozyskania tych środków korzystać - co zresztą niejednokrotnie pokazaliśmy. Jako Zarząd zawsze wychodzimy z założenia, że zadania powiatowe, w tym głównie inwestycyjne, trzeba realizować w dużej mierze ze środków zewnętrznych, a własne przeznaczyć na ewentualny wkład własny.

Jak zaznaczył Starosta, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę środków na inwestycję tylko w części wkładu własnego, stanowiącego 15, 20, lub 50% - jeżeli do tych zaplanowanych w budżecie powiatu niżańskiego na 2018 r. kwot dodamy środki, o których już wiemy, że są nam przyznane lub jest duże prawdopodobieństwo ich pozyskania, to łączna pula środków na wydatki inwestycyjne w 2018 roku wyniesie ok. 30 milionów złotych.

Bardzo ważnym obszarem dla Zarządu Powiatu jest oświata - od początku kadencji podjął realizację wielu przedsięwzięć w obszarze edukacyjnym zarówno w sferze inwestycyjnej (przebudowy szkół, remonty, termomodernizacja, budowa boisk i inne), jak również miękkiej (dokształcanie nauczycieli, zakupy pomocy dydaktycznych, wielość projektów edukacyjnych i wiele innych działań). W budżecie w zakresie dotyczącym oświaty na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 3.130.104 zł. Podkreślić należy też kwotę 18.289.264 zł subwencji oświatowej dla szkół prowadzonych przez powiat. Jest ona wyższa o kwotę 639.602 zł w stosunku do roku bieżącego.

Oprócz wielości inwestycji, kilkudziesięciu projektów miękkich, wydatków dotyczących obszaru edukacji, wspierania działań w zakresie promowania turystyki (organizacja Powiatowego Biura Informacji Turystycznej), istotną rolę odgrywa obszar ochrony zdrowia, rynek pracy, pomoc społeczna (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego), geodezja (projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej). Ponadto, na wsparcie powiatu mogą liczyć organizacje pozarządowe, które mają trudności w pozyskaniu środków zewnętrznych ze względu na brak możliwości zabezpieczenia wkładu własnego.

Budżet zakłada wiele ważnych i potrzebnych działań, aczkolwiek mam świadomość, że jeszcze wiele zadań, wyzwań i potrzebnych inicjatyw jest przed nami. Jestem przekonany, że w tym kontekście przedstawiony projekt budżetu jest „punktem wyjścia” do dalszej aktywności. Mając na uwadze powyższe, kierowany przeze mnie Zarząd będzie podejmował wszelkie starania, aby wykorzystywać pojawiające się okazje dotyczące pozyskania kolejnych środków, podjąć realizację kolejnych inwestycji czy realizację oczekiwanych przez społeczeństwo Powiatu Niżańskiego działań. Wszystko po to, aby wykorzystać każdą nadarzającą się szansę na dalszy rozwój naszego powiatu – podsumował Starosta.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano środki m.in. na przebudowę skrzyżowania DW Nr 863 Kopki-Cieszanów z DP Nr 1069R i drogami gminnymi w m. Krzeszów, mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna-Dąbrowica, a także dróg powiatowych Nr: 1049R DK19 Szyperki-Jarocin w miejscowości Huta Deręgowska; 1048R Zdziary-Banachy w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała oraz 1039R Jarocin-Ulanów w m. Dąbrówka; 1067R Bidaczów Stary – Łazory; 1057R ul. Nowa w Nisku; 1077R Rudnik ul. Kończycka; 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem; 1047R Huta Krzeszowska-Ciosmy; 1049R DK 19 - Szyperki - Jarocin w miejscowości Huta Deręgowska i Szyperki; 1038R Majdan Golczański – Golce w miejscowości Majdan Golczański; 1083R Groble – Krzywdy; 1088R Nowy Nart - Stary Nart w miejscowości Stary Nart; 1070R Bieliny - Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki; 1077R Rudnik – Kończyce; 1063R Ulanów - Wólka Bielińska; 1041R Jarocin - Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska;

1087R Jeżowe - Wola Raniżowska w miejscowości Nowy Nart; dróg powiatowych Bieliny - Nowa Wieś, Rudnik - Kończyce, Huta Podgórna – Huta Stara; Nr 1050R Zarzecze - przez wieś - budowa ciągu pieszo – rowerowego; 1037R Zdziary - Mostki Bukowa; 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858; 1076R Bieliny-Rudnik w m. Rudnik nad Sanem. Ponadto uwzględniono zabezpieczenie osuwiska powstałego przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa - Bystre wraz z przebudową drogi i przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1062R z drogą powiatową Nr 1076R oraz skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1062R z drogą gm. Nr 102841 ul. Zawiejska. Zaplanowano budowę i przebudowę chodników w miejscowościach: Przędzel, Krzywdy, Krzeszów, Cholewiana Góra, Sibigi, Stary Nart, Hucisko.

Wśród wielu zadań inwestycyjnych w szkołach prowadzonych przez powiat, znalazła się Budowa windy przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60m oraz kolejny etap przebudowy nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Ważnym działaniem jest przebudowa starej części budynku szpitala, modernizacja oddziału wewnętrznego oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. W planach jest także wykonanie windy przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

Nic dziwnego, że tak znakomity projekt budżetu na 2018 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu, znalazł uznanie w oczach radnych i Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030.