Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Powiecie Niżańskim działa przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, od dnia 3 sierpnia 2017 r.

 Uczestnikami LOWE mogą być osoby dorosłe korzystające z oferty LOWE, w tym rodzice dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły oraz inni dorośli mieszkańcy społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

 • z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych,
 • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku),
 • związanych z rolnictwem,
 • nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
 • podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
 • będących w wieku 45+.

 Oferta edukacyjna LOWE Nisko przy RCEZ w Nisku obejmuje:

 • kursy językowe (j. angielski, ewentualnie niemiecki),
 • kursy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo zawodowe oraz warsztaty motywacyjne,
 • kursy informatyczne,
 • kurs opieki nad dziećmi oraz wychowania dzieci,
 • warsztaty psychologiczne (skierowane przede wszystkim dla osób w wieku powyżej 45 lat oraz dla rodziców),
 • kursy samokształcenia,
 • szkolenia do pracy on-line dla osób niepełnosprawnych,
 • inne kursy i szkolenia uzależnione od szybko zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

 Obecnie RCEZ w Nisku prowadzi zapisy na bezpłatny kurs języka angielskiego, kurs dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej i kursy informatyczne.  

Zapisów można dokonać w sekretariacie szkoły: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, tel. (15) 841 20 61.

 Serdecznie zapraszamy

 • Projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych
 • Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie