W dniu 14 lutego 2018 r., w Rzeszowie, została podpisana trójstronna umowa, pomiędzy Województwem Podkarpackim, Powiatem Niżańskim i Gminą Krzeszów, zabezpieczająca środki finansowe niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 863 z drogą powiatową Nr 1069R, oraz drogami gminnymi w miejscowości Krzeszów.

W spotkaniu, zorganizowanym w związku z podpisaniem umowy, uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka.

Rada Powiatu Niżańskiego na XLVI Sesji w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego, w formie dotacji celowej, w wysokości 80 tys. zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa DW Nr 863 Kopki – Cieszanów na odcinku od rz. San do przepustu w km 3+786 wraz z rozbudową skrzyżowania DW Nr 863 z DP Nr 1069R i drogami gminnymi w m. Krzeszów”.

W związku z tym, Województwo Podkarpackie zleci wykonanie powyższego zadania w roku 2018. Zakres opracowania będzie dotyczył m.in. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Cieszanów wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową Nr 1069R od dr. 858 – Krzeszów.

- Umowa zakłada wykonanie w roku 2018 prac projektowych, które obejmują przebudowę drogi wojewódzkiej od mostu na rzece San do przepustu na cieku o potocznej nazwie Wołga, oraz przebudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu RONDO. Zakłada finansowanie w/w projektu w wysokości: 50% Województwo Podkarpackie, 30% Gmina Krzeszów i 20% Powiat Niżański. Przebudowa skrzyżowania i wybudowanie ronda, zdecydowanie usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, korzystającym z ciągu drogowego drogi powiatowej łączącej się z drogą wojewódzką – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Jak mówi Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski: - Rozpoczyna się pierwszy etap prac związany z budową ronda, tj. wykonanie niezbędnej dokumentacji. Wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2019-2021, na które podpisane będzie stosowne porozumienie. Przewidywany koszt inwestycji to 2,5 mln złotych. Mieszkańcy Gminy Krzeszów są wdzięczni Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Staroście, za to, że wyrazili zgodę na tak ważną inwestycję. Przebudowane skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, wygląd i estetykę miejscowości. Po dziesięciu latach starań i zabiegów rozpoczynają się prace projektowe.