W piątek, 23 lutego 2018 r., na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Powiat Niżański odwiedził Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Rafał Weber, współorganizator tego wydarzenia.

Na zaproszenie Starosty, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele samorządu Powiatu Niżańskiego: Wicestarosta Adam Mach, Członkowie Zarządu: Józef Sroka i Tomasz Podpora, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak i Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy Benedykt Sudoł oraz kierownicy instytucji wspierających rolnictwo na terenie Powiatu Niżańskiego: kierownik KRUS PT w Nisku Paweł Tofil i kierownik Biura Powiatowego ARiMR Janusz Bronkiewicz, pełniący również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Dyrektor SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar i Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Sylwester Daśko.

- W spotkaniu uczestniczyły osoby, które na co dzień pełnią różne ważne funkcje samorządowe, dzięki czemu podczas rozmów można było omówić szerszy zakres ważnych dla Gmin i Powiatu tematów. Wizyta Ministra Kwiecińskiego była doskonałą okazją do podzielenia się przez nas swoimi pomysłami, planami dotyczącymi realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w Powiecie Niżańskim, a także zwróceniem uwagi na potrzeby samorządów, w kontekście środków na realizację tych zadań. Spotkanie pokazało, że mamy wiele pomysłów na realizację inwestycji przyczyniających się do rozwoju naszych Gmin i Powiatu, ale często główną barierą są niewystarczające środki, które nie pozwalają w pełni zrealizować planowanego zakresu lub przesuwają jego realizację w dłuższej perspektywie czasu - mówi Starosta.

Wśród omawianych na spotkaniu tematów poruszone zostały zagadnienia dotyczące rozwoju Powiatu Niżańskiego, które są związane z planami realizacji kolejnych zamierzeń inwestycyjnych. Oprócz zadań związanych z poprawą komunikacji, przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej Powiatu, przedstawiono również inwestycje przyczyniające się do pełniejszego wykorzystania potencjału rzeki San, na co w sposób szczególny uwagę zwracał Starosta Niżański oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Jedną z takich inwestycji jest budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece San w ciągu drogi powiatowej, której budowa może się w znaczący sposób do tego przyczynić. Burmistrz wspomniał również o możliwościach wykorzystania przebiegającej przez nasz Powiat Linii Hutniczej Szerokotorowej, poprzez ewentualne powstanie nowoczesnego terminalu przeładunkowego, który nie tylko przyniósłby nowe miejsca pracy, ale również mocno ożywiłby istniejącą specjalną strefę ekonomiczną w Nisku i Stalowej Woli. Istotne są również działania w zakresie rozwoju turystyki i podnoszenia atrakcyjności naszego Powiatu, w tym rozwój flisactwa, które również przedstawiono na spotkaniu.

Podczas rozmów poruszono również temat przygotowania terenów inwestycyjnych w kontekście budowanej drogi S19 oraz kwestię rozwoju infrastruktury drogowej w celu skomunikowania dróg powiatowych z tą drogą i odpowiedniego połączenia tych dróg z potencjalnymi terenami inwestycyjnymi, zlokalizowanymi blisko drogi S19.

Szczególnie ważne dla Powiatu są również plany inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia. Obecny na spotkaniu Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nisku Roman Ryznar, zwrócił uwagę na planowane do podjęcia działania prorozwojowe w kontekście świadczenia dodatkowych usług i planowane z tym zakresie inwestycje. Wskazał również na podjęte przez Szpital działania, na rzecz pozyskania środków w kontekście uwarunkowań lokalizacyjnych Niska, tj. położenia przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 19 i 77 oraz budowanej drogi S19. Wszystko to w celu lepszego świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego.

Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Sylwester Daśko, zwrócił uwagę na sytuację przedsiębiorców zajmujących się produkcją wyrobów z wikliny i koniecznością stworzenia dla nich korzystnych warunków ekonomicznych, które uchroniłyby tą branżę przed stopniowym zanikaniem. W odpowiedzi, Minister wskazał na potrzebę przedstawienia propozycji konkretnych rozwiązań, które zostaną poddane pod ocenę i pozwolą na wypracowanie stanowiska.

Podczas spotkania Minister Jerzy Kwieciński wyjaśnił, że obecny rząd stawia na rozwój nie tylko miast wojewódzkich, ale i mniejszych, nie mniej ważnych na mapie gospodarczej Polski, jak m.in. Nisko. Minister poinformował, że Podkarpacie plasuje się coraz wyżej w rankingach związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Na rok 2018 rząd ma plany ambitne i zależy mu na przyspieszeniu inwestycji, m.in. publicznych i samorządowych. Szczególnie istotne są tutaj inwestycje samorządowe, stanowiące połowę wszystkich inwestycji.

- Bardzo cieszę się z tego spotkania. Było ono możliwością podzielenia się wieloma pomysłami i planami, dotyczącymi ważnych dla Powiatu i Gmin przedsięwzięć inwestycyjnych. Wśród przedstawionych Panu Ministrowi pomysłów znalazły się planowane zadania z zakresu przebudowy dróg, w tym budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece San w ciągu drogi powiatowej, przygotowanie komunikacyjne terenów inwestycyjnych przy budowanej drodze S19 oraz realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie służby zdrowia. Trzeba mieć nadzieję, że pomysły te w niedługiej perspektywie czasowej przełożą się na konkretne efekty – zauważa Starosta Niżański Robert Bednarz.