Konferencja „LOWE jest dla Ciebie! Czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej”, z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, miała miejsce 23 kwietnia 2018 roku, w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Celem wydarzenia było przedstawienie nowego sposobu wykorzystania potencjału szkół do przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia szefowej MEN, która podkreśliła znaczenie tzw. „małych szkół” w aktywizowaniu lokalnych społeczności.

Podczas spotkania zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, wśród których znalazło się Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej z Niska. Omówiono rolę szkół w aktywizowaniu lokalnych społeczności, przedstawiono efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji oraz wskazano możliwości pozyskania środków finansowych na działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych.

Powiat Niżański reprezentowali na konferencji: Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, delegacja Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w składzie: wicedyrektor Andrzej Habigier, nauczyciele: Anna Pucko i Grzegorz Malmon oraz przedstawicielka uczestników LOWE w powiecie niżańskim – pani Bogusława Kania.

Wicedyrektor RCEZ zaprezentował uczestnikom konferencji działalność LOWE, jako przykład dobrych praktyk. Po części oficjalnej wymieniono uwagi i spostrzeżenia dotyczące programu, a delegacja niżańska wręczyła Annie Zalewskiej pamiątkowy graweton z ośrodka LOWE, działającego przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

LOWE to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty, w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych.

Projekt LOWE „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – WND-POWR.02.14.00-00-1020/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.  Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Pilotaż projektu LOWE prowadzony jest w  15 ośrodkach w Polsce, w tym w 3 podkarpackich szkołach (okres realizacji projektu: 1 września 2017 – 30 czerwca 2018). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej jest oraz środków krajowych.

Realizatorzy Projektu LOWE – konsorcjum 4 partnerów:

  • Fundacja Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE)
  • Związek Powiatów Polskich
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński