Dnia 26 kwietnia 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Sprzętowo – Budowlane Piotr Garbacz z Kamionki Górnej.  

Koszt zadania wyniesie 889.905 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Inwestycja będzie polegać na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt.

Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego.

Inwestycja, której planowany termin zakończenia przewidziany jest na 15 sierpnia 2018 r. pozwoli na przebudowę drogi oraz na zabezpieczenie osuwiska znajdującym się przy przedmiotowej drodze.