Dnia 24 lipca 2018 r. odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.
Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach na realizację kolejnych przedsięwzięć rozwijających infrastrukturę drogową i oświatową powiatu.

Radni wysłuchali informacji dotyczącej przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie powiatu za 2017 r. oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Następnie Rada zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018 oraz uchwaliła przystąpienie Powiatu Niżańskiego do realizacji programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach tego programu powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 350.000 zł z przeznaczeniem na budowę platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem.

Rada postanowiła pokryć część straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2017 r. P.o. Dyrektor SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar podkreślił znaczny wzrost osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w niżańskim szpitalu, w stosunku do 2015 r. Szpital z wielką odpowiedzialnością wykonuje procedury medyczne, zawsze mając na uwadze dobro pacjenta. Życie człowieka jest najważniejsze, nawet jeżeli udzielone świadczenia skutkują konsekwencjami finansowymi dla szpitala. Człowiek jest w tym wszystkim najważniejszy i taka jest misja tego szpitala – powiedział Dyrektor.

Następnie Rada dostosowała wynagrodzenie Starosty do wysokości limitów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ponadto za bezzasadną uznała skargę na działalność Starosty Niżańskiego oraz dokonała zmian w budżecie powiatu.