Dobiega końca kolejna V kadencja Rady i Zarządu Powiatu Niżańskiego. Jest to okazja do podsumowania zrealizowanych do tej pory zadań i efektów czteroletniej pracy Zarządu i Rady na rzecz intensywnego rozwoju Powiatu oraz dobra jego mieszkańców.

Dzięki bardzo dobrej pracy Zarządu oraz przy poparciu radnych powiatowych, podsumowując obecną kadencję, mogę śmiało stwierdzić, że wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców programów i przedsięwzięć.

Ale zanim to nastąpiło, 1 grudnia 2014 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, inaugurująca kadencję 2014 – 2018.  Radnymi nowej kadencji zostali: Grzegorz Bambuch (do 01.06.2016 r.), Robert Bednarz, Janusz Bronkiewicz, Krzysztof Kiszka, Jan Kowal, Tomasz Kozak, Adam Mach, Grażyna Mączka, Bolesław Miazgowicz (zm. 30.04.2017 r.), Janusz Nawrocki, Tomasz Podpora, Jan Połeć, Henryk Siek, Józef Sroka, Benedykt Sudoł, Małgorzata Sztaba, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn. W dniu 26.07.2016 r. mandat radnego objął Sławomir Czwal, a 30.05.2017 r. radnym został Józef Kolano.

Radni na Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrali Janusza Nawrockiego.  Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni: Jan PołećJanusz Bronkiewicz. Na funkcję Starosty Niżańskiego Rada wybrała Roberta Bednarza. Wicestarostą, na wniosek Starosty, został radny Adam Mach, natomiast Członkami Zarządu radni: Józef Sroka, Tomasz PodporaKarol Wołoszyn.

Zarząd Powiatu Niżańskiego V kadencji pozyskał na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych Powiatu w latach 2015 – 2018 prawie 42 mln zł. Pozyskane środki pochodziły z funduszy unijnych i źródeł krajowych.

W ciągu mijającej V kadencji Zarząd podjął szereg działań, dzięki którym poprawiliśmy infrastrukturę drogową, zadbaliśmy o szkoły, ich wyposażenie i otoczenie oraz wsparliśmy szpital w działaniach inwestycyjnych i doposażeniu.

Możemy dzisiaj powiedzieć, że były to dobre 4 lata dla powiatu niżańskiego i dla jego mieszkańców.

O aktywności Zarządu i jego zaangażowaniu w poprawę jakości życia mieszkańców świadczą zrealizowane inwestycje na kwotę ponad 63 mln zł, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 34 mln zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie trwania V kadencji Powiat Niżański nie korzystał z kredytów komercyjnych, co wpłynęło na zmniejszenie istniejącego zadłużenia Powiatu.

Poziom zadłużenia Powiatu Niżańskiego z kwoty 6.022.500 zł w roku 2014, obniżył się do poziomu 1.740.000 zł w roku 2018.

Inwestujemy w drogi

W mijającej V kadencji Powiat Niżański zrealizował wiele planowanych zamierzeń i projektów dotyczących inwestycji drogowych. To wynik konsekwencji i dążeń Zarządu, dla którego priorytetem była i jest modernizacja dróg powiatowych.

Remontowi i przebudowie poddano zarówno nawierzchnie ulic, chodniki, zabezpieczenie osuwiska, system odwodnienia jak i przebudowę mostów.

Mieszkańcy powiatu mogą cieszyć się z prawie 72 km nowych nawierzchni dróg, 14.365 mb chodników i 4 mostów, ułatwiających komunikację.

Środki wydane na te inwestycje to kwota prawie 43 mln zł, z czego ponad 25 mln zł to środki pozyskane z zewnątrz.

W efekcie wykonanych prac nie tylko znacznie poprawił się komfort jazdy, ale przede wszystkim wzrosło bezpieczeństwo na drogach powiatu niżańskiego.

Realizacja tak wielu zadań była możliwa dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z Gminami, na terenie których realizowane były inwestycje. W V kadencji Powiat otrzymał wsparcie finansowe od Gmin, głównie na przebudowę dróg, w wysokości prawie 5 mln zł. Powiat Niżański nie tylko otrzymał pomoc finansową od Gmin, ale również sam udzielił takiej pomocy Gminom, w wysokości prawie 1 mln zł.

Inwestujemy w oświatę

V kadencja to dobry czas pod względem modernizacji nie tylko infrastruktury drogowej. Zarząd Powiatu, oprócz inwestycji drogowych, dostrzegał potrzebę dalszego inwestowania m.in. w rozwój wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym również SOSW w Rudniku nad Sanem i podejmował szereg działań zmierzających do udoskonalenia tej, jakże ważnej i potrzebnej placówki.

Łącznie środki wydatkowane na oświatę w ciągu ostatnich 4 lat to kwota prawie 93,6 mln zł. Z tego środki wydane na inwestycje w oświacie to kwota prawie 12,7 mln zł, z czego 4,3 mln to środki pozyskane z zewnątrz.

Największe środki na inwestycje, remonty i doposażenie przeznaczyliśmy dla SOSW w Rudniku nad Sanem, w wysokości ponad 6,8 mln zł, w tym na przebudowę i termomodernizację budynku na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie - 3,7 mln zł.

Wspieramy osoby niepełnosprawne i zapewniamy pomoc społeczną

Przez okres blisko czterech lat podejmowane były działania na rzecz profesjonalnej pomocy społecznej w powiecie niżańskim.

W ramach środków finansowych przyznanych wg algorytmu przez PFRON w latach 2015-2018 zrealizowane zostały dofinansowania, na kwotę 1.385.668 zł (liczba złożonych wniosków: 1.001).

Ponadto, w ramach środków z PFRON, dofinansowano także działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Rudniku nad Sanem prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, dla 55 osób niepełnosprawnych. Koszt utrzymania WTZ w latach 2015-2018 wyniósł blisko 4 mln zł. Powiat ponosi również koszty związane z rehabilitacją 12 niepełnosprawnych mieszkańców rehabilitujących się w WTZ w Stalowej Woli.

W 2017 r. z inicjatywy Powiat zrealizował Projekt „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 921.930,27 zł (z UE i BP) Dzięki realizacji projektu już ponad 180 osób niepełnosprawnych skorzystało lub korzysta ze sprzętu. Powstanie wypożyczalni pokazało, że była to bardzo cenna i potrzebna inicjatywa.

Prowadzimy aktywną politykę rynku pracy

W mijającej kadencji rynek pracy Powiatu Niżańskiego ulegał dynamicznym zmianom, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze i wielkości bezrobocia.

Priorytetem aktywnej polityki rynku pracy w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku w latach 2015-2018 było pozyskanie i efektywne wykorzystanie środków Funduszu Pracy w wysokości 56, 5 mln zł. Dzięki temu ilość osób skierowanych do aktywizacji wyniosła 5.577.

Ilość bezrobotnych z 4.603 osób na koniec 2015 roku obniżyła się do 3.728 osób na koniec lipca 2018 r., zaś stopa bezrobocia na koniec roku w % obniżyła się z 20% na koniec 2015 roku do 16,3 % na koniec sierpnia 2018 roku.

Zapewniamy ochronę zdrowia i życia mieszkańców

Troską władz Powiatu Niżańskiego jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Dbałość o ochronę zdrowia mieszkańców to jedno z podstawowych zadań, które są skutecznie realizowane. Działania te nie byłyby możliwe, gdyby nie ogrom pracy Dyrekcji, personelu i pracowników SPZZOZ.

Pomimo, że Powiat Niżański realizuje wiele zadań, to jednak za sprawę priorytetową uważa służbę zdrowia i poświęca jej bardzo dużo uwagi.

Środki z budżetu Powiatu, jak również pozyskane z gmin i z budżetu państwa w latach 2015 - 2018 na remonty, inwestycje i sfinansowanie świadczeń zdrowotnych wynoszą prawie 5,3 mln zł. Ponadto Zarząd Powiatu przeznaczył środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Nisku za lata 2015-2017 w łącznej kwocie prawie 2 mln zł.

Ogółem dofinansowanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w latach 2015-2018 wyniesie prawie 7,3 mln zł.

Ponadto Powiat Niżański udzielił pożyczki SPZZOZ w Nisku na zapewnienie płynności finansowej: w roku 2016 - 1 mln zł i w roku 2017 – 500 tys. zł.

Zarząd Powiatu udzielił również w 2015 roku poręczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu – 4 mln zł oraz odsetek 1.840.000 zł.

Łącznie w V kadencji Powiat wsparł działania Szpitala kwotą ponad 8 mln zł (na doposażenie, remonty, endoprotezy, pokrycie straty i pożyczkę).

Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom Zarządu Powiatu Niżańskiego i dyrekcji SPZZOZ, niżańska lecznica otrzymała w latach 2017-2018 na zakup sprzętu diagnostycznego, w ramach projektu „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”, prawie 6,5 mln zł, w tym ze środków UE ponad 5,3 mln zł, a prawie 1,2 mln zł pochodzi ze środków Powiatu.

Gminy Powiatu Niżańskiego również dostrzegają potrzebę wspierania Szpitala i w samym tylko 2016 r. przekazały bezpośrednio do SPZZOZ środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na kwotę prawie 400 tys. zł.

W 2018 roku SPZZOZ pozyskał w ramach RPO WP środki na termomodernizację budynku Przychodni Specjalistycznej i budynku administracyjnego. Całkowity koszt tego projektu wyniesie 2 mln zł, w tym dofinansowanie 1,7 mln zł.

Stawiamy na edukację

Dbamy o to, aby szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Niżański oferowały najlepszy możliwy standard. Wszystkie działania podejmowane w okresie V kadencji Rady Powiatu służyły osiągnięciu jak najwyższej jakości nauczania i zapewnieniu wszechstronnego rozwoju uczniów. Zarząd wspólnie z dyrektorami i kadrą szkół stale podejmują działania, żeby jak największa grupa młodzieży wybierała naukę w powiatowych szkołach, do których aktualnie uczęszcza 1110 uczniów oraz 18 słuchaczy szkół dla dorosłych.

Warto dodać, że w SOSW w Rudniku nad Sanem, dzięki dużemu zainteresowaniu rodziców i zaangażowaniu kadry, utworzono dodatkowy, trzeci oddział przedszkolny. Obecnie do SOSW uczęszcza 134 wychowanków, w tym 14 maluszków.

Działania na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, zaowocowały utworzeniem w 2017 roku nowej klasy o profilu mundurowym w RCEZ. Jest to pierwsza tego typu klasa w powiecie.

Podczas V kadencji Rady Powiatu Niżańskiego realizowanych było szereg projektów, na które pozyskiwane zostały środki – nie tylko ze źródeł unijnych, ale i krajowych. Wspomnijmy o niektórych.

Nasze szkoły z powodzeniem korzystały ze środków Programu Erasmus+. Dzięki temu głównie młodzież, ale również i kadra pedagogiczna szkół – LO w Nisku, ZS w Jeżowem oraz RCEZ w Nisku mogli poznawać, wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z rówieśnikami i kadrą m. in. z Hiszpanii, Niemiec, Irlandii, Belgii, Łotwy, Węgier, Rumunii.

Łącznie w mijającej kadencji, w ramach Programu ERASMUS+, szkoły pozyskały środki w wysokości 1.225.029 zł, w tym unijne to kwota aż 1.183.777 zł, a z budżetu państwa 41.252 zł.

Nasze szkoły, samodzielnie bądź w partnerstwie, sięgały również, po niełatwe do pozyskania środki, z RPO WP na poprawę jakości kształcenia zawodowego. Realizowane były lub są projekty przez szkoły: RCEZ w Nisku,  ZS w Jeżowem i ZS w Rudniku nad Sanem.

Środki krajowe pozyskano na realizację projektów edukacyjnych m. in. Bank wiedzy ekonomicznej”, „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników”.

W 2016 i 2017 r. pozyskane zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – wydatkowano 37.442 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 220 tys., zł z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej, będzie możliwe doposażenie pomieszczeń do nauki w Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z siedzibą w Ulanowie.

Starosta, co roku, docenia i nagradza najzdolniejszych uczniów. W latach 2015-2018 jednorazowe Stypendia Starosty Niżańskiego przyznano łącznie 182 uczniom, a łączna kwota stypendiów wyniosła 106.450 zł. Od 2015 roku w gronie tym znajdują się również gimnazjaliści z najwyższą średnią.    

Nie tylko pracę uczniów docenia Starosta Niżański, corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Starosty otrzymywali również nauczyciele szczególnie zaangażowani w proces wychowawczy oraz osiągający sukcesy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W mijającej kadencji 54 nauczycieli otrzymało takie nagrody na łączną kwotę 103.370 zł.    

Wspólne działania szkół – w tym „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”. W roku 2017 pozyskano na niego po raz pierwszy środki, a w roku 2018 realizowany jest etap II.

Ponadto:

Z inicjatywy Władz Powiatu od 2015 r. organizowany jest konkurs „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego” w dwóch kategoriach: „Strażak Ochotnik” i „Strażak PSP w Nisku”, który cieszy się dużym poważaniem.

Również od 2015 r. obchodzony jest uroczyście Powiatowy Dzień Działacza Kultury, organizowany co roku w innym ośrodku kultury.

Nie sposób nie wspomnieć o organizowanym od lat Konkursie Fotograficznym „Cudze chwalicie, swego nie znacie...".

Tradycyjnie Powiat rokrocznie organizuje Dożynki Powiatu Niżańskiego. W br. odbyły się jubileuszowe – XX, połączone z Dożynkami Diecezjalnymi i obchodami 200-lecia Diecezji Sandomierskiej. W 2015 roku zwycięzca w konkursie na wieniec dożynkowy na dożynkach powiatowych – dzieło wykonane przez grupę wieńcową „Trzy Kurzyny”, reprezentowało całe Województwo Podkarpackie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, a następnie trafiło do stolicy, stając się ozdobą Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego.

W 2017 r. osoby, o które wnioskował Starosta Niżański, zostały zauważone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i aż 3 działaczy i twórców kultury z Powiatu otrzymało nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, wśród których był Pan Józef Sroka Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego a na co dzień społecznik i Dyrektor SDK w Stalowej Woli

W ramach działań, które mają promować turystykę w Powiecie Niżańskim, utworzono w 2017 roku Powiatowe Biuro Informacji Turystycznej.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc prawną - od początku 2016 roku nieprzerwanie zapewniony jest dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Corocznie w ramach realizacji tego zadania udzielanych jest przez radców prawnych i adwokatów we wszystkich gminach powiatu łącznie ok. 1000 porad prawnych. 

Powiat Niżański ze Strategią Rozwoju - Rada Powiatu Niżańskiego w 2016 r. przyjęła Strategię Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2023

Otrzymaliśmy ważne wyróżnienia dla Powiatu Niżańskiego:

  • najlepsza strona internetowa województwa podkarpackiego w kategorii „Powiat”, w 2016 roku, 52,6% internautów głosowało na stronę Powiatu Niżańskiego;
  • 12 miejsce i tytuł „Laureat Rankingu Powiatów 2017” – organiowanym przez ZPP. Bylismy najwy,zej notowany powitem z Woj. Podk

Podjęliśmy cenne inicjatywy, jak :

  • Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli
  • „Kierowanie Ruchem Drogowym” dla strażaków – ochotników z powiatu – na terenie powiatu, zorganizowane zostały bezpłatne szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym”, dla strażaków – ochotników. Szkolenia, dzięki współpracy w WORD w Tarnobrzegu, odbywały się w 2017 i 2018 roku – ponad 100 strażaków ochotników – uczestników szkoleń otrzymało zaświadczenia (ważne na 5 lat) o ukończeniu takiego szkolenia.
  • Nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku - w lipcu 2017 roku Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które odbyły się w Nisku, miało miejsce nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku.
  • Powiatowe Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wspieramy aktywne organizacje pozarządowe

  • 31 stycznia 2018 r. z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza odbyło się I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego.
  • Wychodząc naprzeciw lokalnym organizacjom ngo Zarząd podjął uchwałę, którą wprowadził procedurę udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych.

- Dobiega końca V kadencja, która była dla nas wszystkich czasem wyzwań. Dzięki ciężkiej, ale skuteczniej pracy Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego, minione cztery lata należy uznać za bardzo udane. Zaplanowaliśmy i udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej,  jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej i szkolnictwa na terenie Powiatu Niżańskiego. Pragnę podziękować Zarządowi i Radzie Powiatu za wsparcie moich i nie tylko moich pomysłów, pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych za codzienną żmudną pracę i osobiste zaangażowanie, a wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Powiatu Niżańskiego za cenne uwagi, a nawet słowa krytyki. Nasze zadania nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia i pomocy Wojewody Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego, Wójtów, Burmistrzów gmin powiatu niżańskiego. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.