Od września 2019 r. każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może ubiegać się o dodatkowe środki na swoją działalność, dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Nowe źródło finansowania OSP, nazywane przez niektórych 5 tys.+, to kolejna już forma finansowej pomocy Druhom OSP.

OSP odgrywają bardzo istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a druhowie – strażacy, spieszą z pomocą potrzebującym, ratując w sytuacji zagrożenia, życie i mienie ludzkie.

Oprócz tego integrują oni społeczności lokalne, prowadzą działalność społeczną, oświatową, kulturalną i sportową, propagują zasady udzielania pierwszej pomocy, uczestniczą w wielu uroczystościach i patriotycznych, państwowych i religijnych.

Zadania związane z tą aktywnością dotychczas nie miały uregulowań prawnych. Uległo to zmianie, bowiem 31 lipca 2019 roku Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r.

Po raz pierwszy w historii, do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz działań ściśle związanych z ratownictwem, zostały wpisane inne zadania realizowane przez OSP, do których należą:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnienie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dzięki temu, jeszcze w tym roku działalność OSP zostanie wsparta środkami z budżetu państwa, w wysokości 82 mln złotych, a środki uzyskane w ramach dotacji będą mogły być przeznaczone na realizację wymienionych wyżej czterech dodatkowych dziedzin i celów działalności jednostek OSP.

Będzie można zakupić z nich: materiały do zajęć edukacyjnych, fantomy do szkoleń z pierwszej pomocy, ubrania wyjściowe, ubrania dla członków młodzieżowych drużyn sportowo - pożarniczych, stroje sportowe dla członków strażackich drużyn sportowych, instrumenty muzyczne dla orkiestr OSP, itp., oraz pokryć przynajmniej część kosztów przedsięwzięć, które służą ochronie przeciwpożarowej, ale obejmują inne działania niż bezpośrednia walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Czas składania wniosków o udzielenie dotacji na zadania określone w znowelizowanej ustawie o ochronie przeciwpożarowej został ustalony do 10 września 2019 roku.

- Zachęcam wszystkie jednostki OSP z terenu Powiatu Niżańskiego do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji na te formy działalności, które dotychczas nie mogły być finansowane z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej nowej możliwości wsparcia – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Wzór wniosku, jaki należy wypełnić przy ubieganiu się o dotację jest bardzo prosty, niezbędnej pomocy - zgodnie z zapisami ustawy, przyjętym trybem udzielania dotacji dla jednostek OSP, udzielą komendanci Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-na-zadanie-publiczne-dofinansowanie-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-2019-roku

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOTACJI