Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w Starostwie Powiatowym w Nisku przy Placu Wolności 2, na parterze - pokój nr 2, tel. (15) 8412 057.

Do zadań Biura Rzeczy Znalezionych należy w szczególności:

 • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
 • przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze powiatu niżańskiego lub jeżeli znalazca zamieszkuje na terenie powiatu,
 • prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
 • poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
 • niezwłoczne wzywanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy,
 • przekazywanie rzeczy znalezionych właściwym jednostko organizacyjnym Policji albo Żandarmerii Wojskowej ze względu na jej szczególne właściwości,
 • podejmowanie czynności w celu sprzedaży rzeczy ulegającej szybkiemu zepsuciu lub której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej wartości rynkowej,
 • występowanie do sądu o zarządzenie sprzedaży rzeczy znalezionej, gdy nie jest możliwe ustalenie jej wartości rynkowej, a której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej szacunkowej wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej szacunkowej wartości,
 • informowanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy o kosztach przechowywania rzeczy, utrzymania, a także kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
 • wydawanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru,
 • zawiadamianie znalazcy o tym, że rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru oraz wzywanie go do odbioru rzeczy.

Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy w przypadkach:

 • gdy szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • pieniędzy, których kwota nie przekracza 100 zł lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP,
 • kiedy istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności,
 • rzeczy znalezionej w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, winna być oddana ich zarządcy,

Poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy:

 • Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie podejmuje poszukiwania osoby uprawnionej i wzywa do obioru rzeczy,
 • w sytuacji, gdy brak jest możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wywiesza się ogłoszenie na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Nisku, na okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, oraz zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych, zamieszcza się również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

 

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych w przypadku wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej:

 • ustalenie tożsamości osoby uprawnionej,
 • przyjęcie oświadczenia o zgubieniu rzeczy z uwzględnieniem daty, miejsca i cech charakterystycznych rzeczy i ewentualnego dowodu potwierdzającego posiadanie zgubionej rzeczy,
 • sprawdzenie prawdziwości treści oświadczenia ze stanem faktycznym, wynikającym z zapisów ewidencyjnych,
 • ustalenie kosztów związanych z przechowywaniem rzeczy,
 • uzyskanie dowodu uiszczenia przez osobę uprawnioną opłaty z tytułu kosztów przechowywania rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także  kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
 • pouczenie osoby uprawnionej o przysługujących znalazcy uprawnieniach.

Kto znalazł rzeczy wymagające pozwolenia, w szczególności: broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Kto znalazł rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz właściwemu staroście.

Znaleźne:

 1. Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.
 2. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy.