promesa

Dnia 3 listopada 2016 r. Powiat Niżański otrzymał kolejną promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, opiewającą na kwotę 630.000 zł, dla kolejnego zadania, pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1065R Harasiuki – Lipiny w km 0+007 – 1+830 w miejscowości Harasiuki”.

Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 796 912,86 zł.

Remont drogi obejmie wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów oraz poboczy.

W/w inwestycja wpłynie na poprawę warunków technicznych drogi, co przyczyni się do podwyższenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Warte podkreślenia jest to, że jest to już czwarta promesa w tym roku na realizację zadania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.