Rok 2016 to kolejny, bardzo pomyślny rok, w którym Starosta i Zarząd Powiatu Niżańskiego V kadencji konsekwentnie realizował założone plany i projekty inwestycyjne. Ponieważ stan dróg jest jedną z podstawowych barier rozwoju Powiatu, Zarząd, jako zadania priorytetowe, traktował i traktuje przebudowę i modernizację dróg powiatowych. W roku 2016 zaplanowano bardzo dużo inwestycji drogowych, których realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych i bardzo dobrej współpracy z Gminami Powiatu. Wartość kosztorysowa zaplanowanych i realizowanych przedsięwzięć drogowych to kwota prawie 12 mln zł. Ich wykonanie, łącznie ukształtowało się na poziomie prawie 7,3 mln zł. Przekłada się to na przebudowę 19,7 km dróg powiatowych, z 291 km ogółem, na 10 odcinkach dróg. Na realizację tych zadań pozyskano ponad 4,2 mln zł, w tym:

  • w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tzw. „powodziówek”, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości 2,3 mln zł, za które przebudowano 6,651 km 4 dróg powiatowych,
  • w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości ponad 1,5 mln zł, za które przebudowano 10,234 km 2 dróg powiatowych,
  • w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości 381,8 tys. zł, które zostały przeznaczone na przebudowę mostu – 221,8 tys. zł i przebudowę 2,633 km 3 dróg powiatowych – 160 tys. zł.

Ważnym elementem jest dofinansowanie ze strony Gmin Powiatu Niżańskiego, na terenie których realizowane były zadania drogowe, od których Powiat otrzymał wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,2 mln zł. Wkład własny Powiatu w realizację tych zadań wyniósł ponad 1,8 mln zł.

Pod względem ilości przebudowanych, wyremontowanych kilometrów i liczby dróg, jak również wartości pozyskanych środków zewnętrznych, jest to najlepszy rok od początku istnienia Powiatu Niżańskiego. Efekty zrealizowanych inwestycji drogowych dostrzegamy wszyscy, korzystając, na co dzień, z przebudowanych dróg i chodników.

W roku 2016 zrealizowano również inne zadania i zakupy inwestycyjne. W sumie, w budżecie Powiatu na rok 2016, łączne wydatki inwestycyjne stanowią kwotę blisko 11 mln zł.

Zarząd Powiatu, oprócz inwestycji drogowych, dostrzegał potrzebę dalszego inwestowania w rozwój wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Niżański. Do najważniejszych zadań zaliczyć należy: „Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń jej zaplecza na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem” i „Budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem”.

Ponadto wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Niżański, przeprowadziły w 2016 r. remonty, których głównym celem było polepszenie warunków nauczania oraz podniesienie atrakcyjności otoczenia szkoły i bazy lokalowej. Prace remontowe obejmowały nie tylko wnętrze obiektów szkolnych, ale również otoczenie szkół. Całkowity ich koszt to kwota ponad 733 tys. zł.

Jeśli chodzi o oświatę, to należy wspomnieć, że głównym celem prowadzonej przez Powiat Niżański polityki oświatowej, jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań uczniów. W naszych szkołach i placówkach oświatowych, jak co roku, również w roku 2016, organizowano wiele przedsięwzięć, projektów, zajęć, programów, których celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie poziomu kształcenia, umożliwienie młodym ludziom samorealizacji i kształcenia na odpowiednim poziomie.

Szkoły i SOSW z powodzeniem składały wnioski w ogłaszanych konkursach, m.in. do największego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+, który ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Nasze szkoły same lub w partnerstwie ze stowarzyszeniami, realizują szereg projektów, np. z RPO WP 2014-2020, w ramach których zostaną w szkole zrealizowane zakupy wyposażenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy dla uczniów, zajęcia specjalistyczne, szkolenia dla kadry pedagogicznej, zajęcia na uczelni wyższej, wizyty w zakładach pracy, staże dla uczniów.

W 2016 roku Starosta również docenił sukcesy uczniów. 40 uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli wysokie wyniki w nauce, jak również odnieśli sukcesy w dziedzinie twórczości artystycznej i we współzawodnictwie sportowym otrzymało Stypendia Starosty Niżańskiego. 36 uczniów uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy, jako wyróżnienie za osiągnięte wyniki w nauce, zaangażowanie na rzecz szkoły, lokalnej społeczności i udział w wolontariacie. Starosta zauważa też pracę nauczycieli, wyróżniając ich podczas Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Pomimo wielu zadań realizowanych przez Powiat, władze Powiatu Niżańskiego dostrzegają również szeroko pojmowaną kulturę, sport i ich potrzebę ich rozwoju. Wspierają wiele imprez i działań o zasięgu lokalnym, jak również promujących nasz Powiat w regionie i kraju oraz organizację rocznic upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski. Wśród najważniejszych należy wymienić: obchody 400-lecia Ulanowa, Flis Ulanów-Gdańsk, obchody Dni Katyńskich, 1050. Rocznicy Chrztu Polski, Dożynki Powiatowe, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie w Spale, Międzynarodowy Plener Malarski „Krzeszów 2016”, XVII edycja konkursu fotograficznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” oraz Powiatowy Dzień Działacza Kultury, jako wyraz wdzięczności dla ludzi, którzy, na co dzień ją tworzą i upowszechniają.

W 2016 roku władze samorządowe Powiatu Niżańskiego, już po raz drugi, uhonorowały, strażaków za trud i pracę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Oprócz powyższych zadań, Powiat realizuje również zadania związane z pomocą rodzinie i osobom niepełnosprawnym, polityką rynku pracy i ochroną zdrowia oraz prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich gminach.

Podsumowując rok 2016 można powiedzieć, że rok 2016 to dalsza i coraz lepsza współpraca z samorządami Gmin naszego Powiatu, w realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych (drogi, oświata, ochrona zdrowia, sport, itp.). W 2016 roku Powiat Niżański był liderem wśród samorządów Województwa Podkarpackiego w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji drogowych.

Starosta i Zarząd patrzą z uwagą na działania Szpitala, który został wsparty finansowo nie tylko przez Powiat, ale i przez Gminy Powiatu. Wsparcie Powiatu wyniosło prawie 2 mln zł, zaś Gminy dofinansowały Szpital kwotą ponad 480 tys. zł. Dzięki otrzymanym środkom, niżańska lecznica, wzbogacając się o nowy sprzęt, rozwija się, co pozwala na poszerzenie oferty świadczonych usług medycznych o nowoczesne formy leczenia i diagnostyki oraz umożliwia zwiększenie liczby wykonywanych badań i zabiegów.

Reasumując, można stwierdzić, że działania realizowane przez władze Powiatu obecnej kadencji, przyczyniają się do poprawy jakości życia wszystkich jego mieszkańców, spełniając postawione przez nich oczekiwania.

 

W celu bliższego zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem roku 2016 w Powiecie Niżańskim, zapraszamy i zachęcamy do lektury, wydanego w grudniu 2016 roku, „Biuletynu Samorządowego Powiatu Niżańskiego”, dostępnego pod linkiem:

http://powiat-nisko.pl/images/dokumenty/powiat_nizanski_biuletyn_2016.pdf