W dniu 11 stycznia 2017 r. odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie autobusu zakupionego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Zakup autobusu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 185.000 zł. Dofinansowanie to było możliwe dzięki podpisanej w dniu 28 września 2016 r. umowie o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Niżańskim.

Koszt zakupu autobusu wyniósł 252.519 zł, z czego wkład własny wyniósł 67.519 zł i został on pokryty ze: środków Powiatu Niżańskiego w wysokości 21 tys. zł, Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem 20 tys. zł, Miasta i Gminy Ulanów 5 tys. zł. oraz Gminy Jeżowe 15 tys. zł, Pozostałe środki pochodziły od Caritas Diecezji Sandomierskiej. Dzięki takiemu wsparciu możliwe było zakupienie nowego pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Jest to autobus przystosowany do przewozu 19 osób, wyposażony w specjalny podjazd dla wózków, klimatyzację, automatyczne drzwi, kamerę cofania i ogrzewanie postojowe.

Jak zauważa Starosta Niżański Robert Bednarz: Zakup ten był niezbędny, ponieważ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem są placówką dla 55 osób niepełnosprawnych, niosącą pomoc, w szczególności poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, zmierzającą do wszechstronnego rozwoju uczestników, poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnikami tej placówki są osoby niepełnosprawne z terenu całego Powiatu Niżańskiego. Jest to dla nas to ogromna radość, że możemy pomagać innym, zapewnić komfort i bezpieczeństwo przejazdów. Gratuluję ks. Tomaszowi Szostkowi inicjatywy i ogromnych działań, które podjął.”

W uroczystości przekazania i poświęcenia autobusu udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański, Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem ks. Tomasz Szostek, Dyrektor PCPR w Nisku Marta Ciosmak, Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem Ewa Maziarz, Z-ca Kierownika OPS w Harasiukach Wojciech Pokora oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i pozostali zaproszeni goście.

Uroczystego poświęcenia autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dokonał ks. Waldemar Farion Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Rudniku nad Sanem.

GALERIA ZDJĘĆ