Począwszy od 1 stycznia 2016 roku mieszkańcy powiatu niżańskiego mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w każdej z 7 gmin tworzących Powiat.

W celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu Niżańskiego, uprawnionym do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.), jak najlepszego dostępu, zarówno w 2016 r., jak i 2017 r., na mocy porozumienia Powiatu z gminami (Nisko, Jeżowe, Ulanów) utworzono w tych gminach 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto zawarte zostały porozumienia z pozostałymi gminami (Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Krzeszów), w których utworzono filie w/w stałych punktów – dzięki temu w każdej z gmin na terenie naszego Powiatu funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub jego filia.

Udzielanie porad prawnych w roku 2016 w powiecie niżańskim, przedstawiało się następująco:

Lp.

Lokalizacja punktu / filii punktu

Ilość osób korzystających z pomocy

Ilość udzielonych porad prawnych

1.

Nisko – punkt

   - filia w Krzeszowie

263

63

280

63

łącznie:

326

343

2.

Jeżowe – punkt

   - filia w Rudniku nad Sanem 

186

145

187

171

łącznie:

331

358

3.

Ulanów – punkt

   - filia w Jarocinie

   - filia w Harasiukach

202

51

28

223

57

38

łącznie:

281

318

Razem:

938

1.019

Najwięcej osób korzystających w 2016 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby do 26 lat i powyżej 65 roku życia. Dziedziny prawa, z których udzielano najwięcej nieodpłatnej pomocy prawnej to: sprawy z zakresu prawa spadkowego, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa cywilnego (z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego) oraz sprawy dotyczące alimentów.

Przypominamy, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym), na podstawie ustawy, otrzymają: osoby w wieku do 26 lat, powyżej 65 lat, osoby, które w okresie ostatniego roku miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej), osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną i  od 2017 roku - kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

Zakres pomocy prawnej obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zachęcamy osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej do korzystania z profesjonalnej pomocy, oferowanej w powiecie niżańskim.