Zakup wszelkich towarów to zawieranie umowy. Gdy kupujemy towar od przedsiębiorcy dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to w znaczeniu przepisów (art. 22¹ Kodeksu cywilnego) jesteśmy konsumentami. Jako konsumenci, mamy określone prawa zawarte w stosownych przepisach.

Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu – tak stanowi art. 568 k.c.

Gdy w zakupionym towarze ujawni się wada (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową), mamy prawo zwrócić się do sprzedawcy i zgłosić reklamację (najlepiej na piśmie), opisując wadę i określając swoje żądanie pod adresem sprzedawcy. Reklamując towar możemy żądać: albo naprawienia towaru, albo wymiany na nowy, lub obniżenia ceny, bądź odstąpienia od umowy. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. paragon). Wraz z reklamacją dostarczamy wadliwy towar do sklepu. Sprzedawca powinien potwierdzić przyjęcie reklamacji (data przyjęcia jest ważna).

Gdy żądaliśmy naprawienia towaru, albo wymiany na nowy, albo obniżenia ceny, sprzedawca ma obowiązek, w ciągu 14 dni kalendarzowych, ustosunkować się do naszego żądania, czyli odpowiedzieć czy je uznaje, czy też nie. Jeśli w ciągu 14 dni sprzedawca nie poinformuje nas o swojej decyzji, mamy prawo sądzić, że nasze żądanie jest zasadne. Wówczas możemy wyznaczyć sprzedawcy termin na załatwienie reklamacji.

W sytuacji, gdy przy pierwszej reklamacji żądamy obniżenia ceny, albo zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy), sprzedawca może zmienić nasze żądanie poprzez wymianę towaru na nowy, albo jego naprawienie, ale musi to zrobić niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

W sytuacji, gdy w momencie zakupu otrzymaliśmy gwarancję w formie dokumentu gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku – płyta CD, poczta e-mail, możemy z niej skorzystać, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Warto wiedzieć, czym różnią się te dwa uprawnienia. Gwarancja zabezpiecza interesy kupującego tylko w przypadku wystąpienia wad fizycznych, a nie prawnych. Gwarancja stanowi zapewnienie, że dana rzecz jest dobrej jakości, a w wypadku wystąpienia wady w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, zostanie ona usunięta przez naprawę albo będzie dostarczona rzecz wolna od wad. Odpowiedzialność gwaranta, (którym może być producent, importer, sprzedawca) obejmuje zwykłe funkcjonowanie rzeczy.

Uprawnienia, jakie przysługują kupującemu z gwarancji, wskazuje treść oświadczenia gwarancyjnego, co wynika z art. 577 § 1 k.c. Oświadczenie gwarancyjne zawiera w szczególności nazwę i adres gwaranta, lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarant powinien wykonać swoje obowiązki z gwarancji, w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

 

 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ferdynanda Łątkowska