W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w dniu 24 kwietnia 2017 r., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali z Województwem Podkarpackim, w obecności Marszałka Władysława Ortyla i Wicemarszałka Bogdana Romaniuka, umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”, złożonego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014 – 2020. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 9 205 855,58 zł, z czego 7 824 977,21 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej, pozostała kwota 1 380 878,37 zł to środki własne Powiatu.

Zakres objęty wnioskiem obejmuje łącznie 5,828 km drogi, która zostanie wykonana w dwóch etapach, na przełomie lat 2017-2018.

Poprzez przebudowę i poprawę stanu technicznego drogi poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruch drogowego i dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego.

Fot.: UMWP