W dniu 16 lipca 2019 roku, w Krzeszowie, odbyło się uroczyste otwarcie reaktywowanego posterunku Policji. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm Jerzy Paul, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. dr Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Borcz, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Komendant Powiatowy w Nisku kom. Dariusz Szybiak, radni gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Powiat Niżański reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i Wicestarosta Niżański Adam Mach, który w imieniu Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza przekazał na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji, serdeczne gratulacje, życzenia i wyrazy uznania za inicjatywę oraz zaangażowanie, dla wszystkich osób, które przysłużyły się przy reaktywacji tej ważnej dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego jednostki.

Uroczystość była okazją do wielu słów podziękowań ze strony przedstawicieli Policji jak i władz samorządowych. Nie zabrakło słów uznania ze strony przedstawicieli władz samorządu powiatowego, którzy składając na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji gratulacje i wyrazy uznania, podkreślili, że ponownie otwarty posterunek będzie bardzo ważnym elementem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dla całej lokalnej społeczności. 

Na koniec uroczystości Wójt Gminy Krzeszów wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Nisku wręczyli pamiątkowe statuetki oraz podziękowania osobom, które przyczyniły się do reaktywacji Posterunku w Krzeszowie.

Posterunek Policji w Krzeszowie został ponownie otwarty po ponad 6 latach od czasu jego likwidacji w 2013 r. W tym okresie w jego miejsce utworzono dwuosobowy zespół prewencji. Teraz służbę na rzecz mieszkańców gminy pełnić będzie pięciu funkcjonariuszy. Aby policjanci mogli rozpocząć służbę w odtworzonej jednostce, konieczny był remont obiektu mieszczącego się w centrum Krzeszowa. Budynek będący własnością gminy, został przekazany do dyspozycji Policji, na podstawie umowy użyczenia. Koszty adaptacji i odnowienia pomieszczeń poniósł samorząd, a ze środków KWP w Rzeszowie uzupełniono niezbędne elementy wyposażenia jednostki. Modernizacja budynku kosztowała blisko ponad 50 tys. zł. W ramach inwestycji wnętrze budynku zostało gruntownie odnowione, powstało nowe zaplecze socjalne i specjalne pomieszczenia dla interesantów. Od teraz mieszkańcy gminy będą mieli jednostkę policji działającą całodobowo.

Zdjęcie: www.krzeszow.pl

 

Organizatorzy Dożynek Powiatu Niżańskiego – HARASIUKI 2019 przygotowali dla uczestników dożynek ciekawe konkursy. Wśród nich jest „Konkurs wieńca dożynkowego”, który ma na celu przede wszystkim kultywowanie oraz popularyzowanie najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji naszego regionu. Dodatkowo będzie to dobry sposób na promowanie dorobku kulturowego polskiej wsi.

W dniu 14 lipca br. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskich Dni Flisactwa w Ulanowie.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością m. in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Wicestarosta Adam Mach i Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko oraz Wójtowie i Burmistrzowie z Gmin naszego Powiatu.

Świętowanie Dni Flisactwa wypełniły koncerty zespołów z Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie, Kapeli Flisackiej i Chóru Ulanowskiego. Zagrał również zespół Megustar oraz gwiazda wieczoru – Wilki.

Uczestnicy imprezy mogli skosztować regionalnych przysmaków, które zostały przygotowane przez liczne Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia oraz podziwiać wystawy rękodzieła regionalnych artystów. Dla dzieci czekało wesołe miasteczko.

Jak co roku odbyły się również konkursy na model tratwy flisackiej, wianek świętojański oraz produkt regionalny.

Podczas Ogólnopolskich Dni Flisactwa zostały także wręczone stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów dla najzdolniejszych uczniów.

Święto zakończył pokaz sztucznych ogni oraz dyskoteka pod gwiazdami.

Zdjęcia: Danuta Cieślak

 

Już wkrótce, 18 sierpnia, odbędą się Dożynki Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2019 na Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Harasiukach. 

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z kontynuacją robót drogowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary-Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”, że w dniu 24.07.2019 r., (środa) w związku z robotami nawierzchniowymi, zamknięty będzie odcinek drogi powiatowej nr 1048R w km w km 13+200 – 12+100 (Kurzyna Mała).

Droga będzie nieprzejezdna w godzinach od 8:00 do 17:00.

Ruch będzie skierowany wg obowiązującego schematu objazdu w/w drogi na czas wykonywania robót.

Za utrudnienia przepraszamy.

W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub szczątków ludzkich wymagane jest pozwolenie. Pozwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane. Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Z wnioskiem o pozwolenie mogą wystąpić osoby, które mają prawo pochowania zwłok w tym:

  • najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. a) pozostały małżonek(ka),
  2. b) krewni zstępni,
  3. c) krewni wstępni,
  4. d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  5. e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  • prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym,
  • prawo do pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
  • prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

2) datę i miejsce zgonu;

3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

4) miejsce pochówku;

5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;

6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

 

Do wniosku należy załączyć: akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

 

Wykaz chorób zakaźnych:

1) cholera,

2) dur wysypkowy i inne riketsjozy,

3) dżuma,

4) gorączka powrotna,

5) nagminne porażenie dziecięce,

6) nosacizna,

7) trąd,

8) wąglik,

9) wścieklizna,

10) żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

 

Pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.