Rok 2017 był udanym okresem dla Powiatu Niżańskiego dzięki sprawnej realizacji zadań, przy kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu jego organów, Starostwa Powiatowego w Nisku, a także jednostek organizacyjnych Powiatu.

Rezultatem tego, jest uplasowanie się Powiatu Niżańskiego na bardzo wysokim, 12 miejscu i uzyskaniu tytułu „Laureat Rankingu Powiatów 2017” w przeprowadzanym corocznie przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, w kategorii Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, w której klasyfikowano 153 powiaty z całej Polski. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Łącznie w czterech kategoriach, w 2017 roku, oceniono 312 powiatów i 64 miasta na prawach powiatu.

Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w nim, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu, oceniane są przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. 

Zdaniem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza: - Cieszy fakt, że działania władz Powiatu Niżańskiego przynoszą pozytywne rezultaty, czego odzwierciedleniem jest bardzo wysokie miejsce w organizowanym przez ZPP, Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. Zarząd Powiatu Niżańskiego, w ślad za wysoko sklasyfikowanym rokiem 2017 (oraz 2016, kiedy to zajęliśmy 22 miejsce), będzie w kolejnych latach dążył do utrzymania solidnego poziomu funkcjonowania samorządu i efektywnej realizacji zadań. Zauważamy, chociażby na przykładzie tego rankingu, że jest jeszcze wiele obszarów do zagospodarowania, ale zrobimy wszystko, aby naszym mieszkańcom żyło się na coraz lepszym, wyższym poziomie. Pomimo to, liczymy na utrzymanie wysokiego miejsca w rankingu, a może nawet zbliżenie się jeszcze wyżej, do czołówki klasyfikacji. Mamy również świadomość, że do wszelkich rankingów należy podchodzić z dystansem, nie mniej jednak, uzyskany wynik bardzo nas cieszy. Rankingi są potrzebne, ponieważ dają pewien obraz, bardzo często zbliżony do rzeczywistości.

Zajęte za 2017 rok 12. miejsce jest wyjątkowo wysoką lokatą, w porównaniu z poprzednimi latami. W klasyfikacji dotyczącej 2016 r. Powiat Niżański zajął wysokie 22 miejsce, w 2015 r. – 75 miejsce, natomiast w 2013 r. – 73.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański okazał się najlepszy w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.

Grażyna Prawelska-Skrzypek, dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, gościła w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Lista zadań zrealizowanych w 2017 roku przez Zarząd Powiatu Niżańskiego jest długa. Rok ten był kolejnym dynamicznym rokiem, który zapisze się w historii Powiatu Niżańskiego wieloma zrealizowanymi inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też rozwoju infrastruktury w oświacie, które służyć będą nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom.

W minionym roku miało miejsce wiele ważnych wydarzeń z takich dziedzin życia, jak kultura, edukacja i zdrowie.

W śmiałych planach na przyszłość Władze Powiatu mają kolejne inwestycje i kolejne ważne inicjatywy.

Szczegółowe informacje dotyczące roku 2017, zawiera nowy Biuletyn Samorządowy Powiatu Niżańskiego, redagowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu, który ukazał się w wersji papierowej pod koniec grudnia 2017 roku.

W najnowszym wydaniu „Biuletynu” zawarte jest podsumowanie roku 2017 z zakresu najważniejszych wydarzeń z życia samorządu, inwestycji, remontów, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia i innych zadań realizowanych przez Powiat.

Wszystkich, którym nie udało się otrzymać wersji papierowej Biuletynu, zapraszamy do zapoznania się z udostępnioną wersją elektroniczną (w pdf), która znajduje się pod linkiem:

http://powiat-nisko.pl/images/dokumenty/powiat_nizanski_biuletyn_2017.pdf

Zachęcamy Państwa do lektury.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Powiecie Niżańskim działa przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, od dnia 3 sierpnia 2017 r.

Wszyscy mieszkańcy Powiatu Niżańskiego posiadający profil na Facebooku, już dziś mogą oddać swój głos w Konkursie na Najpiękniejsze zdjęcie zgłoszone do XVIII edycji konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” w kategorii nagroda publiczności.

Do tegorocznej, XVIII edycji konkursu zgłoszono 101 zdjęć w ośmiu kategoriach tematycznych.

W konkursie na Najpiękniejsze zdjęcie zwycięży jedno zdjęcie z największą ilością głosów (1 głos = 1 kliknięcie na „Lubię to!” + 1 komentarz pod wybranym zdjęciem o treści: „Konkurs: treść komentarza”).

Ponadto, spośród wszystkich osób, które polubią zdjęcie i napiszą komentarz, zostaną wybrane trzy najciekawsze komentarze odnoszące się do tematyki konkursowej. Autorzy tych komentarzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Niżański. Oceny komentarzy dokona powołana w tym celu komisja.

Konkurs trwa do dnia 31 stycznia 2018 r. (środa).

Udział w konkursie nic nie kosztuje, wystarczy jedynie kliknąć na „Lubię to” i dodać komentarz pod wybranym zdjęciem o treści: „Konkurs: treść komentarza”, gdzie treść komentarza jest treścią braną pod ocenę w II etapie konkursu.

Szczegóły zawiera Regulamin Konkursu.

Link do zdjęć.

Projekt „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę

współfinansowany przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę”, trwającego od października 2016 r. do grudnia 2017 r., współfinansowanego przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Projekt adresowany był do 10-ciu uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład SOSW oraz do 8 nauczycieli.

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego, który zapewnił niezbędny wkład własny do projektu. Całkowity koszt projektu to ok. 65 tys. zł.

Dzięki projektowi udało się wyposażyć pracownię gospodarstwa domowego w SOSW w urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie każdej kuchni, a także w narzędzia niezbędne do pracy w gospodarstwie domowym. W nowo wyposażonej pracowni, w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. beneficjenci projektu uczestniczyli w 80-cio godzinnym „Kursie gotowania”, podczas którego nabyli umiejętność przygotowania podstawowych potraw, ciast, deserów i przetworów. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem i prowadzone były raz w tygodniu przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu – kucharz.

W okresie wakacyjnym 8 nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy doskonaliło swój warsztat pracy na Uniwersytecie Ludowym w Sękowej Woli, uczestnicząc w: Warsztatach technik koronkarskich, Warsztatach witrażu Tiffany’ego, Warsztatach budowania makiet artystycznych oraz Warsztatach ceramicznych.

W 2017 r. zostało zrealizowanych 1500 godzin stażu u 10 pracodawców z terenu powiatu niżańskiego, po 150 godzin stażu na każdego z uczniów. Staże realizowane były w: Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Nisku, Gospodarstwie Rolnym Magdalena Cieśla w Jarocinie, Piekarni Rudnik Renata Skiba i w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” – oddział w Nowosielcu. Podopieczni Stowarzyszenia odbywali staże na stanowiskach: pomocnik konserwatora, pomocnik sprzątaczki, pomoc w gospodarstwie rolnym, pomoc animatora kultury oraz pomoc dystrybutora wyrobów gotowych w piekarni. Projekt zakładał dostosowanie i doposażenie stanowiska pracy u pracodawców w niezbędny sprzęt i materiały, a także stypendium stażowe dla uczniów w wysokości ok. 1 tys. zł.

Staże cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników projektu, którzy zdobyli przede wszystkim doświadczenie niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej, usamodzielnili się, ale również zarobili pierwsze w swoim życiu pieniądze.

W przyszłości, zarówno Stowarzyszenie, jak i SOSW, planują realizację podobnych przedsięwzięć dla swoich pozostałych podopiecznych.

Koordynator projektu: Beata Drzymała