Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Krzeszowa dziewcząt i chłopców zajęła 1 miejsce w klasyfikacji końcowej X Ogólnopolskich Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 31 sierpnia 2018 roku w Koninie.

Do trzech konkurencji (po uprzednich eliminacjach wojewódzkich), tj. musztry, rozwinięcia bojowego i biegu sztafetowego 400 m z przeszkodami przystąpiło łącznie 38 drużyn z całego kraju.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich, udział dziewcząt i chłopców z Krzeszowa w zawodach ogólnopolskich okazał się wielkim sukcesem i przyczynił się do promocji Powiatu Niżańskiego.

Zwycięska drużyna z Krzeszowa w lipcu przyszłego roku będzie reprezentować Polskę na Międzynarodowych Zawodach MDP w austriackim Villach.

Serdecznie gratulujemy całej drużynie oraz wszystkim, którzy się przyczynili do tego olbrzymiego sukcesu. Wielkie gratulacje i słowa szczególnego uznania kierujemy do Prezesa OSP Krzeszów Pana Jana Paca i wszystkich druhów strażaków z Krzeszowa, którzy służą pomocą i radą młodszym kolegom z MDP.

Zdjęcia: Jan Pac

Powiat Niżański w 2018 roku pozyskał dodatkowe środki w wysokości 220 000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek, w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, do nowych pomieszczeń do nauki, zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych lub pomieszczeń do nauki, w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pozyskane środki przeznaczone zostały na doposażenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z siedzibą w Ulanowie przy ul. 11 Listopada 5, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Dzięki pozyskanym środkom w szkole doposażone zostaną m.in. takie pomieszczenia do nauki dla uczniów niepełnosprawnych jak: pracownia krawiecka, pracownia florystyczno-przyrodnicza, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia introligatorska, pracownia plastyczna, pracownia doskonalenia umiejętności matematycznych, sala integracji, dwie sale lekcyjne dostosowane do niepełnosprawnych uczniów, gabinet logopedy, gabinet psychologa, sala gimnastyczna oraz sala rehabilitacyjna.

Zajęcia dydaktyczne w nowym budynku szkoły rozpoczną się wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019.

- Cieszymy się, że aktywność Powiatu Niżańskiego w pozyskiwanie dodatkowych środków została nagrodzona, dzięki czemu pracownie, gabinety i sale: gimnastyczna i rehabilitacyjna nowo powstałej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z siedzibą w Ulanowie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, co sprawi wiele radości korzystającym z niego uczniom SOSW i ich wychowawcom – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz. 

W niedzielę 2 września 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu strażakom OSP Dąbrówka.

Kluczyki i dokumenty nowemu właścicielowi przekazali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Krzysztof Skrzypek oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Nowy Renault Master dla druhów z Dąbrówki kosztował blisko 210 tys. zł. Gmina i Miasto Ulanów na zakup wozu pozyskała 99.200 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy i Miasta Ulanów.

Poświęcenia wozu dokonał ks. Tadeusz Strugała Kapelan Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej.

Matka Chrzestna nowego samochodu w osobie Magdaleny Hasiak Sekretarza Gminy i Miasta Ulanów nadała mu imię Onufry.

W uroczystości wziął udział Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn. Starosta przekazał na ręce Prezesa OSP w Dąbrówce Stanisława Kozioła okolicznościowy grawerton i życzenia, aby wypełniana służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania, a piękna strażacka dewiza „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” stale przyświecała działaniom Strażaków – Ochotników.

Zdjęcia: UGiM w Ulanowie

 

 

 

 

 

Czas wakacji, będący to dla jednych okresem odpoczynku, dla innych jest czasem wytężonej pracy, dzięki której poprawie ulegną warunki lokalowe, poprawi się bezpieczeństwo, komfort nauki i pracy w szkołach.

31 sierpnia 2018 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, odbyło się uroczyste mianowanie nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

Dnia 28 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych przez Powiat Niżański zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa” oraz „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”.