Z okazji Dnia Strażaka w imieniu Samorządu Powiatu Niżańskiego przekazuję słowa najwyższego uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy społecznie lub zawodowo pełnią zaszczytną humanitarną służbę pożarniczą dla dobra naszej Małej Ojczyzny, a także całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Składam wszystkim Strażakom wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być Strażakiem to niezwykłe wyzwanie - to zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych.

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

 

Nisko, 4 maja 2018 r.

2 maja świętujemy Dzień Flagi obchodzony w całej Polsce od 2004 roku.

Zachęcam mieszkańców Powiatu Niżańskiego do wywieszenia flagi narodowej przy własnych domach i w oknach swoich mieszkań, by zademonstrować przywiązanie do Biało-Czerwonej i szacunek do polskiej tradycji.

Patriotyzm, będący naturalnym uczuciem każdego obywatela, jest miłością do wolności, do Ojczyzny, do religii i do własnego języka. Wyrażamy go poprzez symbole. Tym najważniejszym jest flaga państwowa.

Bądźmy razem tego dnia, dumni ze swoich symboli narodowych.

Wszyscy jesteśmy patriotami.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku Starosta Niżański Robert Bednarz, w obecności Wicestarosty Adama Macha i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak, podpisał umowy na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku reprezentowany przez Kierownika Marię Rybę, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Agnieszkę Dreksę i Skarbnika Magdalenę Kołodziej oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem reprezentowany przez Przewodniczącą Zarządu Kazimierę Sochę. Dofinansowanie otrzymał również Polski Związek Niewidomych – Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli, które zrzesza również mieszkańców powiatu niżańskiego.

- Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu ze środków PRON, będzie możliwa m.in. aktywizacja osób niepełnosprawnych, poprzez turystykę, wyjazdy integracyjne, wyjazdy rehabilitacyjne, odbędą się spotkania integracyjne oraz zajęcia kulturalne, festiwale artystyczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia warsztatowe poprawiające codzienne funkcjonowanie oraz zorganizowane zostaną imprezy integracyjno-sportowe – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Na realizację tego zadania przeznaczono łącznie kwotę 15.505 zł.

Konferencja „LOWE jest dla Ciebie! Czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej”, z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, miała miejsce 23 kwietnia 2018 roku, w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Celem wydarzenia było przedstawienie nowego sposobu wykorzystania potencjału szkół do przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia szefowej MEN, która podkreśliła znaczenie tzw. „małych szkół” w aktywizowaniu lokalnych społeczności.

Podczas spotkania zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, wśród których znalazło się Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej z Niska. Omówiono rolę szkół w aktywizowaniu lokalnych społeczności, przedstawiono efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji oraz wskazano możliwości pozyskania środków finansowych na działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych.

Powiat Niżański reprezentowali na konferencji: Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, delegacja Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w składzie: wicedyrektor Andrzej Habigier, nauczyciele: Anna Pucko i Grzegorz Malmon oraz przedstawicielka uczestników LOWE w powiecie niżańskim – pani Bogusława Kania.

Wicedyrektor RCEZ zaprezentował uczestnikom konferencji działalność LOWE, jako przykład dobrych praktyk. Po części oficjalnej wymieniono uwagi i spostrzeżenia dotyczące programu, a delegacja niżańska wręczyła Annie Zalewskiej pamiątkowy graweton z ośrodka LOWE, działającego przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

LOWE to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty, w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych.

Projekt LOWE „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – WND-POWR.02.14.00-00-1020/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.  Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Pilotaż projektu LOWE prowadzony jest w  15 ośrodkach w Polsce, w tym w 3 podkarpackich szkołach (okres realizacji projektu: 1 września 2017 – 30 czerwca 2018). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej jest oraz środków krajowych.

Realizatorzy Projektu LOWE – konsorcjum 4 partnerów:

  • Fundacja Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE)
  • Związek Powiatów Polskich
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński

 

Dnia 26 kwietnia 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Sprzętowo – Budowlane Piotr Garbacz z Kamionki Górnej.  

Koszt zadania wyniesie 889.905 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Inwestycja będzie polegać na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt.

Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego.

Inwestycja, której planowany termin zakończenia przewidziany jest na 15 sierpnia 2018 r. pozwoli na przebudowę drogi oraz na zabezpieczenie osuwiska znajdującym się przy przedmiotowej drodze.

Ósma edycja Targów Edukacyjnych w powiecie niżańskim, zorganizowana została 24 kwietnia 2018 r. w hali RCEZ w Nisku.  Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Zespól Szkół w Jeżowem, zaprezentowały swoje oferty gimnazjalistom z powiatu niżańskiego, stalowowolskiego i leżajskiego.