W dniu 29 listopada 2019 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku 20-osobowego autobusu do przewozu podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W dniu tym zwracamy szczególnie uwagę na pracę wykonywaną na co dzień przez pracowników socjalnych.

2 grudnia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku, z wykonawcą inwestycji firmą STRABAG Sp. z o.o., z Pruszkowa.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.219.647,88 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.

Zakres robót będzie obejmował: wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni na dł. 873 mb, wykonanie ciągu pieszego wraz ze zjazdami i peronem autobusowym, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowę mostu.  

Tego samego dnia przekazano również plac budowy.

W dniu 21 listopada 2019 roku, Zarząd Powiatu Niżańskiego, w imieniu którego działali Robert Bednarz Starosta Niżański oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Marii Bednarz Skarbnika Powiatu, podpisał z Ministrem Obrony Narodowej umowę o udzielenie dotacji celowej w ramach III edycji Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe dla organów prowadzących szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie klas mundurowych RCEZ w Nisku.

Dnia 28 listopada 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach oraz złożonym wniosku do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Powiat Niżański wnioskował o realizację operacji „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” w ramach „Adaptacji istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)”. Wartość projektu 50.087 zł, w tym dofinansowanie 31.815 zł, wkłady własny 18.272 zł.  

Od 18 listopada 2019 r. grupa 4 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, realizuje czterotygodniowe praktyki zawodowe w Mallow oraz Cork (Irlandia), organizowane we współpracy z firmą Your International Training.