7 września 2019 r. na terenie Powiatu Niżańskiego odbyła się akcja społeczna Narodowego Czytania. Mając na uwadze doniosłość tego wydarzenia w akcję Narodowego Czytania aktywnie włączyli się przedstawiciele Samorządu Powiatu Niżańskiego.

W tym roku, jako teksty na tegoroczną, ósmą już edycję Narodowego Czytania, wybrano aż osiem wybitnych nowel, tj.: „Dobra pani” – Elizy Orzeszkowej, „Dym – Marii Konopnickiej”, „Katarynkę” – Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulza, „Orka” – Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” – Stefana Żeromskiego, „Sachem” – Henryka Sienkiewicza, „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryka Rzewuskiego.

Licznie zebrani uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w Nisku w Parku Miejskim. Organizatorami Narodowego Czytania dla mieszkańców Niska byli Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – filia w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Zgromadzona młodzież i dorośli spotkali się, by wspólnie zagłębić się w najpiękniejsze polskie nowele. Uroczystego odczytania wybranych fragmentów w Parku Miejskim dokonali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła oraz przedstawiciele niżańskiej społeczności, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, aktorzy Teatru „Kontynuacja”, Bernadeta Burdzy z Biblioteki Pedagogicznej, oraz ppor. Ireneusz Łoin z Jednostki Wojskowej w Nisku. Całą uroczystość poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, nauczyciel z LO Marcin Folta.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Cholewianej Górze, które zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną w Cholewianej Górze oraz Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Fragmenty tegorocznych noweli odczytywali Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, polonista Zespołu Szkół w Jeżowem Ryszard Mścisz, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem oraz przedstawiciele mieszkańców Gminy. Na zakończenie oficjalnej części głos zabrał Starosta podkreślając, jak wielką wagę mają tego typu spotkania przy kształtowaniu świadomości narodowej Polaków.

W Rudniku nad Sanem zaś, na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa, przy licznie zebranej publiczności, wybrane teksty czytali m.in. Wicestarosta Niżański Adam Mach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz, przedstawiciele Klubu Seniora i Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, pracownicy oświaty, mieszkańcy gminy a także uczniowie szkół Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Publiczne czytanie lektur w Ulanowie zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa we współpracy z Gminnym Centrum Kultury oraz Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów. Nowele czytali m.in. Burmistrz Stanisław Garbacz, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Niżańskiego Magdaleną Hasiak. reprezentanci wszystkich szkół, harcerze, emeryci i przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Gminy.  

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W roku 2017 do wspólnego „Narodowego Czytania” Polacy wybrali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Natomiast podczas ubiegłorocznego czytania, przypadającego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, uroczyście odczytywano w całym kraju „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Zdjęcia: Robert Bednarz, http://www.rudnik.pl/http://www.ulanow.pl

 

Dnia 6 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, odbyło się uroczyste mianowanie nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

W tym roku mianowania otrzymało siedmiu nauczycieli, pięcioro ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, oraz dwoje z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Każdy z nich zdał egzamin i otrzymał „Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.

Ślubowanie przed Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem złożyli nauczyciele z SOSW w Rudniku nad Sanem: Iwona Drabik, Iwona Junger – Maziarz, Sylwia Sikora, Ewa Szabat i Lidia Wasyl oraz nauczyciele z RCEZ w Nisku: Katarzyna Przybylska i Beata Piasny.

Po uroczystym wręczeniu Paniom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
i ślubowaniu, Starosta Niżański pogratulował awansu nowo mianowanym nauczycielom życząc sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz w życiu prywatnym.

- Cieszy nas fakt, że nasi nauczyciele zdobywają nowe kwalifikacje i kolejne stopnie awansu zawodowego. Zdobyta przez nich wiedza z całą pewnością zaowocuje przy pełnieniu ważnych zadań oświatowo – wychowawczych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

4 września 2019 r. w siedzibie Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w sali widowiskowej odbyło się uroczyste otwarcie kina. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Miasta Nisko: Burmistrz Waldemar Ślusarczyk oraz Przewodniczący Rady Marcin Folta. Władze Powiatu Niżańskiego reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Przewodniczący Rady Sylwester DaśkoSwoją obecnością uroczystości zaszczycili także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Dyrektor Biura Posła Rafała Webera Paulina Miśko, przedstawiciele samorządu Gminy i Miasta Nisko, wojska, policji, straży pożarnej oraz innych lokalnych instytucji i zaproszeni goście.

Uroczystość obfitowała w okoliczne przemówienia pełne słów podziękowań i uznania dla Pani Dyrektor Alicji Sochackiej oraz całej kadry NCK „Sokół” zaangażowanej w tą inicjatywę. Całość wydarzenia uświetniły także liczne występy artystyczne. Natomiast kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości oraz władz Gminy i Miasta Nisko.

Po oficjalnej części dokonano prezentacji możliwości nowo zakupionego sprzętu, do której wprowadzeniem był film dokumentalny pt. „Niżańskiego kina czar” w reżyserii Marcina Walko. Dokument opierał się na materiale archiwalnym reżysera, a także aktualnych wywiadach z mieszkańcami Niska, którzy wspominali „kolejki” i dobre filmy z czasów świetności kina „Sokół” w latach 70 i 80. Po tejże projekcji, o jakości projektora SONY 4 K wypowiedział się ekspert Sony p. Zbigniew Komorowski, a jego słowa potwierdziły trailery filmów „Samsara” i „Piłsudski”. 

Kino w Nisku zostało uruchomione dzięki dofinansowaniu na zakup projektora cyfrowego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wkładzie własnym Gminy i Miasta Nisko. Regularne projekcje rozpoczęły się 6 września br., a seanse wyświetlane są w środy, piątki, soboty i niedziele.

Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował władzom gminy oraz NCK „Sokół” składając na ręce Pani Dyrektor pamiątkowe trofeum. Ponadto wyraził słowa uznania wobec osób zaangażowanych w otwarcie kina w Nisku: - Żywię głębokie przekonanie, że poszerzenie, i tak bogatego już wachlarza atrakcji oferowanych przez NCK „Sokół”, o nowoczesne kino, spełniające wymagania nowoczesnej projekcji utworów kinematograficznych, w sposób znaczący spowoduje wzrost zadowolenia mieszkańców Niska z działalności tej instytucji kultury - podkreślił Starosta.

Zdjęcie: NCK „Sokół” w Nisku

30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zorganizował konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowany do beneficjentów Funduszy Europejskich.

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej efektywnych przedsięwzięć dofinansowanych w ramach RPO WP i ocena ich wpływu na rozwój regionu.

W gronie 25 finalistów w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, w kategorii „dla rodziny” znalazł się projekt „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” zgłoszony do realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.

Głosy na ten projekt można oddawać CODZIENNIE

od 3 września do 23 września 2019 r. do godz. 23:59

GŁOSOWANIE POD LINKIEM:

https://mistrzowskiezmiany.pl/nominacje/zajecia-specjalistyczne-szansa-na-lepszy-rozwoj-przedszkolakow/

Przypomnijmy, że celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w wypełnianiu i realizacji zadań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 4 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora SOSW w Rudniku nad Sanem Marty Szczepańskiej, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem”.

Zakup autobusu umożliwi dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Niżańskiego udział w zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych i kulturalno – oświatowych organizowanych przez SOSW w placówce i poza nią.

Wykonawcą inwestycji jest firma TRUCK EXPORT – IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o. z Warszawy.

Całkowita wartość zadania wyniesie 325.950 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D stanowi 70 % wartości zadania.

Planowany termin realizacji zadania to początek listopada br.