Uroczyste podsumowanie II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego odbyło się w czwartkowe popołudnie, 27 września 2018 roku, we wsi Bieliny. Konkurs odbył się w ramach realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”. 

Projekt „Sport dla pokoleń” dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności CRSO

W sobotę, 22 września 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbył się VI Piknik Rodzinny pod hasłem „Spełnia Marzenia”. W trakcie Pikniku, odbywały się liczne pokazy i występy. Nie zabrakło też sportowych zmagań w trakcie IV Biegu Ulicznego na 5 km i zorganizowanego już po raz drugi Biegu Integracyjnego o charakterze niepodległościowym na 2 km, a także Rodzinnego Biegu Niepodległościowego na dystansie 700 m. Wszystkie działania miały na celu uczczenie 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy II Biegu Integracyjnego pobiegli w biało-czerwonych koszulkach, a uczestnicy Rodzinnego Biegu Niepodległościowego w białych i czerwonych apaszkach.

Łącznie w zawodach wzięło udział blisko 300 osób. Byli to zarówno profesjonalni biegacze, jak i amatorzy, rodziny z dziećmi oraz biegacze niepełnosprawni.

W II Biegu Integracyjnym rywalizowali sportowcy ze SOSW w Grębowie, SOSW w Tarnowie, z Klubu Sportowego ISKRA w Mielcu i z Klubu Sportowego RYWAL, działającego przy ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Największą liczbę uczestników Biegu Integracyjnego stanowili jednak uczniowie i absolwenci ze SOSW w Rudniku nad Sanem.

Impreza była finansowana ze środków FIO w ramach projektu pn. „Sport dla pokoleń", którego koordynatorem jest Beata Drzymała. Organizatorem Pikniku było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, na terenie którego odbywały się wszystkie piknikowe atrakcje.

Swoją obecnością Piknik zaszczycili m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Główną ideą Pikniku jest nie tylko wspólna zabawa, ale rozwijanie aktywności fizycznej, kształtowanie pozytywnych postaw społeczności lokalnej wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na potrzeby i możliwości tej grupy.  To również promocja idei wolontariatu wśród społeczeństwa, ukazanie radości, jaką daje pomoc drugiemu człowiekowi. Patronat honorowy nad Piknikiem objął Starosta Niżański Robert Bednarz.

Organizatorzy Pikniku składają szczególne podziękowania na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza za wsparcie i okazaną pomoc w przygotowaniu i organizacji VI Pikniku Rodzinnego.

 

 

Starosta Niżański informuje, że z dniem 5 września 2018 r. nastąpiły znaczące zmiany ustawy o odpadach dotyczące obowiązków przedsiębiorców prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zmiany te podyktowane były dążeniem do ograniczenia liczby pożarów w miejscach gromadzenia odpadów.

Nakładają one szereg nowych obowiązków na podmioty zbierające i przetwarzające odpady, do najistotniejszych należy zaliczyć:

 1. Rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o:
 • określenie maksymalnej masy poszczególnych odpadów oraz maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • określenie największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania;
 • całkowitej pojemności (w Mg) miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń polegających na usunięciu odpadów z miejsca ich magazynowania.
 1. Obowiązek dołączenia do wniosków:
 • zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciw środowisku posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • oświadczenia o niekaralności w/w osób za wykroczenia określone w ustawie o odpadach;
 • oświadczenia, że wobec w/w osób lub podmiotów nie wydano w ostatnich 10 latach ostatecznej decyzji o cofnięciu decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • oświadczenia, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • operatu przeciwpożarowego sporządzonego przez uprawnioną osobę i uzgodnionego przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
 1. Dodatkową kontrolę miejsca zbierania lub przetwarzania odpadów, którą przeprowadzać będzie komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a która poprzedzać będzie wydanie stosownych decyzji.
 2. Dodatkowy obowiązek zasięgnięcia przez organ wydający zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów opinii właściwego wójta lub burmistrza.

Podmioty, które posiadają obecnie zezwolenia wydane decyzjami Starosty Niżańskiego są zobowiązane do złożenia wniosku o ich zmianę do dnia 5 września 2019 r. Zakres wniosku określa art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). Jeśli podmiot nie złoży wniosku w w/w terminie posiadane zezwolenie wygaśnie.

 W przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg (ton), organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów staje się Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Dodatkowo ustawodawca zaostrzył warunki dotyczące formy władania nieruchomością, jakie należy spełnić w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, jeśli na takie działanie wymagana jest decyzja administracyjna. Dla takiej działalności podmiot gospodarujący odpadami musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem lub dzierżawcą terenu. W przypadku użytkowania lub dzierżawy konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, którego treść musi spełniać wymogi określone w ustawie.

W przypadku wątpliwości związanych z przedstawionymi zmianami ustawy o odpadach szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, tel. (15) 841-63-60. Osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Żak.

W dniu 22 września 2018 r. w Rudniku nad Sanem odbył się XXVIII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Jana Gietki. Przy szachownicach zasiedli zawodnicy, aby uczcić pamięć Jana Gietki – założyciela i pierwszego przewodniczącego rudnickiej Solidarności lat 80 – tych, którego życiową pasją były szachy. Utworzył on pierwszą w historii Rudnika Sekcję Szachową, której był przez wiele lat trenerem i prezesem.  Dodatkowo założył w Rudniku pierwszą szkółkę szachową dla dzieci pod nazwą „Studium Wiedzy o Szachach”.

23 września 2018 roku, na boisku SKS „Galena” Racławice, młodzi piłkarze z Football Academy Nisko świętowali 5 urodziny szkółki i jej działalności w gminie Nisko. Tego dnia w Racławicach gościł lemur Julek z Madagaskaru – maskotka Football Academy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.