W dniu 24 maja 2018 roku w Pracowni Tomografii Komputerowej SPZZOZ w Nisku odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej: tomografu komputerowego GE Optima CT 540, przyłóżkowego aparatu RTG oraz dwóch aparatów USG, zakupionych w ramach realizacji projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”. Zakupione aparaty USG trafią z przeznaczeniem do centralnej pracowni (koszt 375 tys. zł) i dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (koszt ok. 220 tys. zł) oraz również dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii aparat przyłóżkowy RTG (ok. 95 tys. zł). Koszt zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego to prawie 1,3 mln zł.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w latach 2016-2018 realizowało kolejny projekt mobilności „Europejskie Praktyki EUROSUKCES” 2016-1-PL01-KA102-024952, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W dniach 11 oraz 23 maja w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyły się szkolenia w związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO – Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych.

Starosta Niżański mając na uwadze powagę tematu i oczekiwania instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Niżańskiego zorganizował dwa szkolenia w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie odbyło się 11 maja 2018 roku w auli RCEZ w Nisku i skierowane było do przedstawicieli z gmin terenu Powiatu Niżańskiego, jednostek organizacyjnych powiatu a także Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku. Prowadziła je Pani Magdalena Borowik – urzędnik służby cywilnej, specjalista ds. ochrony danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział prawie 50 osób.

Drugie szkolenie odbyło się 23 maja 2018 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Nisku i skierowane było do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Niżańskiego. W szkoleniu wzięło udział 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie prowadził Andrzej Kołodziej – pracownik Starostwa Powiatowego w Nisku, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

- Tak liczny udział w szkoleniach oraz mnóstwo pytań do prowadzących świadczą o ważnym aspekcie ochrony danych osobowych, wynikającym z wchodzących w życie przepisów RODO – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Kwotę aż 1.718.100 zł przyznał Minister Finansów Powiatowi Niżańskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica” w ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.

Całkowity szacowany koszt projektu wynosi 2 950 000 zł.

To kolejny sukces Powiatu Niżańskiego, który pozwoli przebudować most w Dąbrowicy.  Jego realizacja pozwoli na skomunikowanie drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy z DW858 Zarzecze – Szczebrzeszyn. Poprawi również dostępność mieszkańców Dąbrowicy do innych miejscowości gminy Ulanów i powiatu niżańskiego.   

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządu Terytorialnego. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i upamiętnia pierwsze wybory samorządowe. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także swoją oficjalną patronkę, którą jest św. Kinga.

Z tej okazji, wszystkim Pracownikom Samorządowym w Starostwie Powiatowym w Nisku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, Urzędnikom Gmin Powiatu Niżańskiego, Radnym, pracownikom oświaty, kultury i pomocy społecznej – składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

Dziękując za owocną współpracę życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami a społeczna akceptacja będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

 

Starosta Niżański
Robert Bednarz

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
Janusz Nawrocki

 

W ub. czwartek 17 maja br. gimnazjaliści rywalizowali w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Hucie Krzeszowskiej.