Dnia 28 lutego 2018 r. odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował m. in. o ogłoszonych przetargach na wykonanie zaplanowanych inwestycji oraz złożonych wnioskach o dofinansowanie na realizację wielu zadań z zakresu infrastruktury drogowej, budowę wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespole Szkół w Jeżowem i Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, budowę windy przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, a także na promocję produktów tradycyjnych powiatu. Zwrócił także uwagę na to, że uruchomienie pierwszej w powiecie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego okazało się strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców powiatu, ponieważ cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem.

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniami oraz informacjami za 2017 r.: Komisji stałych; Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat; Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie; Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informację o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2017 r. oraz plan finansowy i zamierzenia inwestycyjne na 2018 r., wraz z analizą porównawczą za lata 2014-2017 przedstawił p.o. Dyrektor Roman Ryznar. Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego, a także powiatów ościennych mają zaufanie do usług świadczonych przez szpital powiatowy, o czym świadczy fakt, że w 2017 r. nastąpił wzrost hospitalizacji o ponad 100 pacjentów w stosunku do roku poprzedniego. Ważne jest, że przy większych kosztach działalności, udało się uzyskać o ponad 200.000 zł lepszy wynik finansowy. Tendencja stabilizacji jest coraz wyraźniejsza. Dzięki wsparciu finansowemu powiatu, udało się wykonać instalację hydrantową w starej części budynku szpitala, zainstalować dwa nowe piece do ogrzewania wody, urządzenie typu UTM chroniące wymianę informacji pomiędzy siecią szpitala a zewnętrzną siecią informatyczną, a także wyremontować Oddział Dziecięcy. Na inwestycje, remonty oraz doposażenie w aparaturę medyczną w 2017 r. przeznaczona została kwota blisko 843.000 zł. W 2018 r. zostanie zakupiony sprzęt medyczny na kwotę ponad 6,5 mln zł, co m. in. zmieni oblicze bloku operacyjnego, jeżeli chodzi o najnowszą aparaturę do wykonywania nowoczesnych zabiegów. Ponadto trwają przygotowania do realizacji inwestycji związanej z utworzeniem oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Planowana jest przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w celu zwiększenia możliwości wykonywania diagnostyki kardiologicznej i gastroenterologicznej oraz Oddziału Wewnętrznego II, mając na uwadze zapewnienie hospitalizacji osobom wymagającym długotrwałej opieki szpitalnej. Planowane jest także pozyskanie środków na termomodernizację Przychodni Specjalistycznej oraz budynku administracyjnego szpitala. Realizacja inwestycji pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków oraz świadczenie nowych usług, jednocześnie zmniejszając koszty funkcjonowania. Dążąc do realizacji świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie, w bieżącym roku zatrudnionych zostało m. in. dwóch lekarzy ortopedów, w tym jeden wysokiej klasy specjalista, który wykonuje zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki jedną z najnowocześniejszych technik w Polsce. Kilkunastu pacjentów zostało zoperowanych z bardzo dobrym skutkiem, przy bardzo krótkim pobycie w szpitalu i krótkiej rehabilitacji, przywracającej pełną sprawność po tym zabiegu. Biorąc pod uwagę wykonanie endoprotez, kadrę, blok operacyjny i instrumentarium do przeprowadzania zabiegów, możliwości Szpitala Powiatowego w Nisku są jednymi z najlepszych w województwie.

Następnie Rada zapoznała się z informacją o działalności Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku za 2017 r., zatwierdziła Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim na lata 2018 – 2024 oraz określiła środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018. Ponadto uchwaliła przekształcenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zmianę siedziby szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. siedzibą Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy będzie budynek po byłym liceum w Ulanowie, który po kompleksowej termomodernizacji i przebudowie zapewni uczniom SOSW doskonałe warunki edukacji i rozwoju.

Rada dokonała zmian w budżecie powiatu i zapoznała się z informacjami: o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku oraz sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych tej Komisji za okres II półrocza 2017 r.

Sesję zakończyły wolne wnioski i zapytania radnych.

W piątek, 23 lutego 2018 r., na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Powiat Niżański odwiedził Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Rafał Weber, współorganizator tego wydarzenia.

Na zaproszenie Starosty, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele samorządu Powiatu Niżańskiego: Wicestarosta Adam Mach, Członkowie Zarządu: Józef Sroka i Tomasz Podpora, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak i Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy Benedykt Sudoł oraz kierownicy instytucji wspierających rolnictwo na terenie Powiatu Niżańskiego: kierownik KRUS PT w Nisku Paweł Tofil i kierownik Biura Powiatowego ARiMR Janusz Bronkiewicz, pełniący również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Dyrektor SPZZOZ w Nisku Roman Ryznar i Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Sylwester Daśko.

- W spotkaniu uczestniczyły osoby, które na co dzień pełnią różne ważne funkcje samorządowe, dzięki czemu podczas rozmów można było omówić szerszy zakres ważnych dla Gmin i Powiatu tematów. Wizyta Ministra Kwiecińskiego była doskonałą okazją do podzielenia się przez nas swoimi pomysłami, planami dotyczącymi realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w Powiecie Niżańskim, a także zwróceniem uwagi na potrzeby samorządów, w kontekście środków na realizację tych zadań. Spotkanie pokazało, że mamy wiele pomysłów na realizację inwestycji przyczyniających się do rozwoju naszych Gmin i Powiatu, ale często główną barierą są niewystarczające środki, które nie pozwalają w pełni zrealizować planowanego zakresu lub przesuwają jego realizację w dłuższej perspektywie czasu - mówi Starosta.

Wśród omawianych na spotkaniu tematów poruszone zostały zagadnienia dotyczące rozwoju Powiatu Niżańskiego, które są związane z planami realizacji kolejnych zamierzeń inwestycyjnych. Oprócz zadań związanych z poprawą komunikacji, przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej Powiatu, przedstawiono również inwestycje przyczyniające się do pełniejszego wykorzystania potencjału rzeki San, na co w sposób szczególny uwagę zwracał Starosta Niżański oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Jedną z takich inwestycji jest budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece San w ciągu drogi powiatowej, której budowa może się w znaczący sposób do tego przyczynić. Burmistrz wspomniał również o możliwościach wykorzystania przebiegającej przez nasz Powiat Linii Hutniczej Szerokotorowej, poprzez ewentualne powstanie nowoczesnego terminalu przeładunkowego, który nie tylko przyniósłby nowe miejsca pracy, ale również mocno ożywiłby istniejącą specjalną strefę ekonomiczną w Nisku i Stalowej Woli. Istotne są również działania w zakresie rozwoju turystyki i podnoszenia atrakcyjności naszego Powiatu, w tym rozwój flisactwa, które również przedstawiono na spotkaniu.

Podczas rozmów poruszono również temat przygotowania terenów inwestycyjnych w kontekście budowanej drogi S19 oraz kwestię rozwoju infrastruktury drogowej w celu skomunikowania dróg powiatowych z tą drogą i odpowiedniego połączenia tych dróg z potencjalnymi terenami inwestycyjnymi, zlokalizowanymi blisko drogi S19.

Szczególnie ważne dla Powiatu są również plany inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia. Obecny na spotkaniu Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nisku Roman Ryznar, zwrócił uwagę na planowane do podjęcia działania prorozwojowe w kontekście świadczenia dodatkowych usług i planowane z tym zakresie inwestycje. Wskazał również na podjęte przez Szpital działania, na rzecz pozyskania środków w kontekście uwarunkowań lokalizacyjnych Niska, tj. położenia przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 19 i 77 oraz budowanej drogi S19. Wszystko to w celu lepszego świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego.

Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Sylwester Daśko, zwrócił uwagę na sytuację przedsiębiorców zajmujących się produkcją wyrobów z wikliny i koniecznością stworzenia dla nich korzystnych warunków ekonomicznych, które uchroniłyby tą branżę przed stopniowym zanikaniem. W odpowiedzi, Minister wskazał na potrzebę przedstawienia propozycji konkretnych rozwiązań, które zostaną poddane pod ocenę i pozwolą na wypracowanie stanowiska.

Podczas spotkania Minister Jerzy Kwieciński wyjaśnił, że obecny rząd stawia na rozwój nie tylko miast wojewódzkich, ale i mniejszych, nie mniej ważnych na mapie gospodarczej Polski, jak m.in. Nisko. Minister poinformował, że Podkarpacie plasuje się coraz wyżej w rankingach związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Na rok 2018 rząd ma plany ambitne i zależy mu na przyspieszeniu inwestycji, m.in. publicznych i samorządowych. Szczególnie istotne są tutaj inwestycje samorządowe, stanowiące połowę wszystkich inwestycji.

- Bardzo cieszę się z tego spotkania. Było ono możliwością podzielenia się wieloma pomysłami i planami, dotyczącymi ważnych dla Powiatu i Gmin przedsięwzięć inwestycyjnych. Wśród przedstawionych Panu Ministrowi pomysłów znalazły się planowane zadania z zakresu przebudowy dróg, w tym budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece San w ciągu drogi powiatowej, przygotowanie komunikacyjne terenów inwestycyjnych przy budowanej drodze S19 oraz realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie służby zdrowia. Trzeba mieć nadzieję, że pomysły te w niedługiej perspektywie czasowej przełożą się na konkretne efekty – zauważa Starosta Niżański Robert Bednarz. 

 

W sobotę, 24 lutego 2018 r., w Sandomierzu, po raz pierwszy odbyła się „Gala Orderu Rzeki Wisły”. Mszę świętą w intencji  flisaków i szkutników w Kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu koncelebrował ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. Zgromadzili się na niej flisacy, szkutnicy, żeglarze i pracownicy żeglugi śródlądowej zaangażowani w przywracanie tradycji wiślackich i uczestnicy „Gali Orderu Rzeki Wisły".

W czwartek, 22 lutego 2018 r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu, odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej hali sportowej, na którą wszyscy czekali od wielu lat. Od teraz uczniowie oraz mieszkańcy Zarzecza, cieszyć będą się nowoczesną i pełnowymiarową halą sportową.

Rok 2018 jest rokiem obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypadająca setna rocznica skłania nas do wielu refleksji, a także przypomina nam o historii naszego kraju. Daje świadectwo o niezłomności i niegasnącym duchu walki Polaków, o których winniśmy zawsze pamiętać.

W związku z tym Starosta Niżański Robert Bednarz zaprasza osoby, które wyraziły chęć udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, jak również osoby zainteresowane włączeniem się w organizację tak wzniosłego wydarzenia na spotkanie, które odbędzie się dnia 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 14.30 w Auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, mające na celu omówienie oraz wypracowania wspólnych działań organizacyjnych.

Udział w tak ważnym wydarzeniu jest niejako obowiązkiem nas Polaków, cieszących się wolnością, jest również wyrazem oddania pamięci i czci tym, którzy walczyli o naszą wolność, o niezależną Polskę.

Tą ważną dla nas Polaków rocznicę, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, uczczą wspólnie wszystkie samorządy powiatu niżańskiego.

W dniu 14 lutego 2018 r., w Rzeszowie, została podpisana trójstronna umowa, pomiędzy Województwem Podkarpackim, Powiatem Niżańskim i Gminą Krzeszów, zabezpieczająca środki finansowe niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 863 z drogą powiatową Nr 1069R, oraz drogami gminnymi w miejscowości Krzeszów.