Na mocy porozumienia z dnia 28 listopada 2017 r., zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, Zarząd Powiatu Niżańskiego przyjął realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) w zakresie:

W Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu, w niedzielę 14 stycznia 2018 r., odbył się zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, I Bieliniecki Festiwal Kolęd w wykonaniu chórów.

Celem Festiwalu było podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich i integracja amatorskiego ruchu artystycznego.

Wg oceny widzów i komisji oceniającej występy, uczestnicy zorganizowanego po raz pierwszy Festiwalu, reprezentowali bardzo wysoki poziom wykonania przygotowanych kolęd.

Pierwsze miejsce zdobył chór CANON z Białobrzegów, drugie chór FAZA z Kosiny, a trzecie chór MELODIA z Mielca. Zwycięska trójka otrzymała nagrody a wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplomy za udział.

Nagrody zwycięzcom, ufundowane m.in. przez Powiat Niżański i Gminę i Miasto Ulanów, wręczali Senator RP Pani Janina Sagatowska Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Przewodniczący komisji konkursowej ks. Adam Pikula i Prezes TPWB Wacław Piędel.

 

 

 

 

 

Powiat Niżański, realizując wnioski dyrektorów szkół, pozyskał w roku ubiegłym środki do Wojewody Podkarpackiego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

15 stycznia 2018 r., w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyło się spotkanie z dyrektorami gimnazjów i szkół podstawowych z Powiatu Niżańskiego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz dyrektorzy gimnazjów z terenu powiatu niżańskiego.

W II półroczu 2017 roku Zarząd Powiatu Tucholskiego zwrócił się z prośbą, wspartą apelem Związku Powiatów Polskich, o pomoc dla powiatów i miast na prawach powiatu dotkniętych skutkami nawałnic, jakie miały miejsce w naszym kraju w 2017 roku.  Przypomnijmy, że Powiat Tucholski został dotknięty klęską żywiołową – w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad powiatem tym przeszła trąba powietrzna, połączona z deszczem nawalnym.  Nawałnica spowodowała duże zniszczenia w infrastrukturze komunalnej, w tym drogowej.

Rok 2017 był udanym okresem dla Powiatu Niżańskiego dzięki sprawnej realizacji zadań, przy kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu jego organów, Starostwa Powiatowego w Nisku, a także jednostek organizacyjnych Powiatu.

Rezultatem tego, jest uplasowanie się Powiatu Niżańskiego na bardzo wysokim, 12 miejscu i uzyskaniu tytułu „Laureat Rankingu Powiatów 2017” w przeprowadzanym corocznie przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, w kategorii Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, w której klasyfikowano 153 powiaty z całej Polski. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Łącznie w czterech kategoriach, w 2017 roku, oceniono 312 powiatów i 64 miasta na prawach powiatu.

Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w nim, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu, oceniane są przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. 

Zdaniem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza: - Cieszy fakt, że działania władz Powiatu Niżańskiego przynoszą pozytywne rezultaty, czego odzwierciedleniem jest bardzo wysokie miejsce w organizowanym przez ZPP, Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. Zarząd Powiatu Niżańskiego, w ślad za wysoko sklasyfikowanym rokiem 2017 (oraz 2016, kiedy to zajęliśmy 22 miejsce), będzie w kolejnych latach dążył do utrzymania solidnego poziomu funkcjonowania samorządu i efektywnej realizacji zadań. Zauważamy, chociażby na przykładzie tego rankingu, że jest jeszcze wiele obszarów do zagospodarowania, ale zrobimy wszystko, aby naszym mieszkańcom żyło się na coraz lepszym, wyższym poziomie. Pomimo to, liczymy na utrzymanie wysokiego miejsca w rankingu, a może nawet zbliżenie się jeszcze wyżej, do czołówki klasyfikacji. Mamy również świadomość, że do wszelkich rankingów należy podchodzić z dystansem, nie mniej jednak, uzyskany wynik bardzo nas cieszy. Rankingi są potrzebne, ponieważ dają pewien obraz, bardzo często zbliżony do rzeczywistości.

Zajęte za 2017 rok 12. miejsce jest wyjątkowo wysoką lokatą, w porównaniu z poprzednimi latami. W klasyfikacji dotyczącej 2016 r. Powiat Niżański zajął wysokie 22 miejsce, w 2015 r. – 75 miejsce, natomiast w 2013 r. – 73.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański okazał się najlepszy w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.