W dniu 26 stycznia 2018 r. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, a Caritas Diecezji Sandomierskiej: jedna na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, na które to zadanie Powiat Niżański przeznaczył kwotę 170.000 zł, zaś druga na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Ocalić to, co zginęło”, na kwotę 18.000 zł.

Caritas został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2018 roku, w zakresie pomocy społecznej, w ramach zadań: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Celem prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, w tym również osobom, które są ofiarami przemocy w rodzinie oraz działania profilaktyczne.  Ośrodek dysponuje 10 miejscami hostelowymi i czynny jest całodobowo.

Natomiast realizowany przez Caritas program korekcyjno-edukacyjny, przeznaczony jest dla osób stosujących przemoc, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Program ten stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jest uzupełnieniem różnych form interwencji prawnych i administracyjnych wobec sprawcy przemocy domowej. Podczas spotkań grupowych uczestnik zostaje zapoznany z celami i przebiegiem programu, zaś prowadzący zapoznaje się z sytuacją rodzinną i prawną uczestnika. Podstawowym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy, poszerzenie wiedzy osób stosujących przemoc na temat mechanizmów powstawania przemocy. Kolejnym celem jest uznanie, przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy oraz informacja o możliwościach korzystania z działań interwencyjnych, pomocowych, terapeutycznych i psychoterapeutycznych.

- Przed Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, które realizuje m.in. zadania z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej, kolejny rok pracy polegającej na rozwiązywaniu trudnych problemów i udzielaniu pomocy, m.in. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Cieszy nas fakt, i doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że współpraca z Caritas, któremu powierzamy realizację tych zadań w ramach otwartego konkursu ofert, układa się bardzo dobrze, co zapewnia zadowolenie osób, do których ta pomoc jest skierowana – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

26 stycznia 2018 r. została podpisana umowa na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, a Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie.

Dnia 25 stycznia 2018 r. odbyła się nadzwyczajna XLVI Sesja Rady, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Następnie
udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem
na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa DW Nr 863 Kopki – Cieszanów na odcinku od rz. San do przepustu w km 3+786 wraz z rozbudową skrzyżowania DW Nr 863 z DP Nr 1069R i drogami gminnymi w m. Krzeszów”. Przebudowa skrzyżowania usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, którzy korzystają z ciągu drogowego drogi powiatowej łączącej się z drogą wojewódzką.

Ponadto dokonała zmian w budżecie Powiatu.

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku gościło 19 uczniów z zagranicy oraz 6 nauczycieli. Reprezentanci szkół z Rumunii, Łotwy i Belgii przybyli do Niska w ramach współpracy pomiędzy szkołami biorącymi udział w Europejskim Tygodniu w projekcie „Team Up & Reform Netizens – Out Door Fantastic Fun”. W tym czasie spotkali się również ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, który pogratulował autorom projektu, zachęcał do wymiany doświadczeń i zaprosił do ponownego odwiedzenia Powiatu Niżańskiego.

Projekt „Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun” oznacza „Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się”. W czasie jego trwania zagraniczni goście poznawali polską kulturę oraz obyczaje. Wraz z uczniami z niżańskiego liceum wspólnie przełamywali barierę językową. Spędzali aktywnie czas, nie korzystając przy tym nadmiernie z możliwości nowoczesnej technologii.

Projekt „Team Up & Reform Netizens – Out Door Fantastic Fun” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, którego koordynatorem jest Licem Ogólnokształcące w Nisku im. Stefana Czarnieckiego. Czas jego trwania to łącznie 24 miesiące.

Zadaniem projektu jest uświadomienie młodzieży konieczności zmian dotychczasowych przyzwyczajeń, z którymi wiązałoby się odłożenie telefonów komórkowych i odejście sprzed ekranów telewizorów, a także gier. Na rzecz tych zmian proponuje się różnorakie formy aktywności korzystnie wpływających na rozwijanie umiejętności językowych i kompetencji interkulturowej, poprawę kondycji psychicznej oraz sprawności fizycznej, a także rozwijanie kompetencji i nauce wzajemnej tolerancji.

Od dnia 12 lutego do dnia 9 marca 2018 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.