Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku realizuje projekt Wyrażam siebie. Nie bawię się w hejt. w ramach programu Ponadnarodowa mobilność uczniów POWER.

Pod koniec grudnia 2019 r. przekazano do użytku kolejne zrealizowane przez Powiat Niżański zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Żuk Stary – Gózd”.

W odbiorze udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

W ramach realizacji zadania przebudowane zostało 1200 m drogi, podwyższyły się parametry techniczne oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.049.080,16 zł, z czego 488.773 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej.

 

 

Pod koniec grudnia 2019 roku, w ramach pozyskanej dotacji celowej od Ministra Obrony Narodowej w ramach III edycji Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Powiat Niżański zakupił i przekazał Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szeroki asortyment wyposażenia szkoleniowego oraz indywidualne pakiety umundurowania, z przeznaczeniem na wyposażenie klas mundurowych szkoły.

18 grudnia br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się III edycja konkursu pt. „Co wiesz o HIV/AIDS”, skierowanego do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 13 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucisku, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jarocinie oraz Internatu RCEZ w Nisku. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu, na który składało się 30 pytań z zakresu wiedzy na temat problematyki HIV/AIDS.

Prace uczestników konkursu zostały sprawdzone przez komisję, w której skład wchodzili przedstawiciele PPIS w Nisku. Komisja wśród wszystkich prac wyłoniła pracę trzech laureatów.  

Po uroczystym ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród dla zwycięzców.

Laureatami tegorocznej edycji zostali: Veronika Kuleba, Anastasiia Baranowska oraz Anastasiia Kolesnyk.    

Nagrody wręczone zwycięzcom zostały ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, Powiat Niżański i Gminę Harasiuki.  

Dnia 30 grudnia odbyła się ostatnia w 2019 roku Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada zatwierdziła plany pracy na 2020 r.: Rady Powiatu Niżańskiego, Komisji Rewizyjnej oraz przyjęła plany pracy stałych Komisji.    

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie powiatu niżańskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034.

Po zamknięciu obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli Radni Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku oraz zaproszeni goście.

Po uroczystym powitaniu, krótkim podsumowaniu i podziękowaniu za pracę w roku 2019 oraz złożeniu życzeń noworocznych przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, w świąteczny nastrój wprowadziło zebranych wspólne zaśpiewanie kolędy i odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

Następnie Ksiądz Kanonik dr Kazimierz Hara – Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku, po wspólnej modlitwie, pobłogosławił opłatki. Po tak uroczystym rozpoczęciu nastąpiło indywidualne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.

 

Trwałość projektu pn.: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu pn.: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPL.08.03.00-IP.01-18-013/16 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku potwierdza kontynuację do okresu zachowania trwałości projektu (w okresie od 1.01.2020 r. – 30.04.2022 r.) poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

Grupą docelową są: osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.), osoby niesamodzielne.

Wśród grupy docelowej są kobiety i mężczyźni, osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej. Wszyscy beneficjenci pomocy są osobami zamieszkującymi powiat niżański. Są to zarówno osoby bezrobotne, uczące się, jak i pracujące.

W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć m.in.: sprzęt pielęgnacyjny (np. krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, itp.), sprzęt rehabilitacyjny (np. łóżko elektryczne, stół rehabilitacyjny, materac rehabilitacyjny składany, pionizator statyczny, itp.) i sprzęt wspomagający (np. balkoniki, kule pachowe, wózki inwalidzkie pneumatyczne, podnośnik transportowy, itp.).

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).