W Starostwie Powiatowym w Nisku, została podpisana umowa na dofinansowanie przez Powiat Niżański zadania publicznego, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, które brało udział w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania: Działania wspierające ochronę wartości kulturowych, i które otrzymało dotację w wysokości 20 tys. złotych.

W sobotę, 10 marca 2018 r., w Bielinach odbyła się uroczystość w związku z odebraniem decyzji o włączeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”, która przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w kategoriach „strażak ochotnik” oraz „strażak PSP w Nisku”, do dnia 20 kwietnia 2018 roku, na podstawie „Karty zgłoszenia”, odbywa się zgłaszanie kandydatów do tej nagrody.

Prawo zgłaszania kandydatów mają Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku (dla strażaków PSP w Nisku) oraz Zarządy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (dla strażaków OSP).

Zasady wyboru „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego” i wzór „Karty zgłoszenia” określa Regulamin, stanowiący załącznik Uchwały VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r., którą można pobrać pod linkiem:

Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonych kopertach, z napisem: Konkurs „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego” wraz z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem rozstrzygnięcia”, w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko.

W dniach od 12 lutego do dnia 9 marca 2018 r. na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa.

W poniedziałek 12 marca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Nisku, odbyła się konferencja, podczas której, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości –Marcina Warchoła, podpisane zostało czterostronne porozumienie dotyczące wspólnych działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku administracyjnego dla Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku”. Porozumienie zawarli: Gmina Nisko, reprezentowana przez Juliana Ozimka – Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego – Roberta Bednarza, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego – Martę Ziarek i Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, reprezentowana przez Prokuratora Okręgowego – Janusza Woźnika.

Dnia 5 marca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Promesę dla Powiatu Niżańskiego, opiewającą na kwotę 788.000 zł, dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 985.000 zł.

Powiat Niżański otrzyma dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Inwestycja będzie polegać na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt..

Ponadto przebudowie ulegnie droga powiatowa w km 1+890 – 1+950 wraz z systemem odwodnienia liniowego.