Okres wakacji to dla jednych odpoczynek, a dla innych czas wytężonej pracy, mającej na celu poprawę warunków lokalowych, poprawę bezpieczeństwa, komfortu pracy i nauki w szkołach.

Wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Niżański zakończyły, bądź kończą ostatnie remonty i zabiegi odświeżające, które w dużej części zostaną ukończone przed pierwszym powakacyjnym dzwonkiem, który zabrzmi w poniedziałek 4 września. Wszelkie inwestycje i remonty obejmowały nie tylko wnętrze obiektów szkolnych, ale również ich otoczenie.

Koszt remontów to blisko 100 tys. zł. W poszczególnych szkołach w 2017 roku obejmowały one następujące prace. W Liceum Ogólnokształcącym w Nisku wyremontowano sale lekcyjne, dach sali gimnastycznej oraz pomieszczenie szatni. W Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem remontowi poddano ogrodzenie placu wokół szkoły, zaś w Zespole Szkół w Jeżowem we wrześniu wykonany zostanie monitoring i przeprowadzony będzie remont kotłowni oraz odprowadzenia wody opadowej.

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem podwórka (m.in. ławki, wiata), których koszt wyniósł ok. 180 tys. zł.

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański realizowane są zgodnie z planem również duże zadania inwestycyjne.

I tak, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i w Zespole Szkół w Jeżowem trwa realizacja zadania pod nazwą. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość zadania dla budynku RCEZ w Nisku wynosi 2 111 516,40 zł. Wykonywane działania polegają głębokiej termomodernizacji budynku szkoły RCEZ w Nisku m.in. poprzez: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, instalacji CO, oświetlenia, obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji. Wartość zadania dla budynku ZS w Jeżowem wynosi 1 082 258,81 zł. Prace obejmują głęboką termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, m.in. docieplenie budynku, izolację i docieplenie ścian piwnic, wymianę: okien, instalacji CO, oświetlenia, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego z remontem kominów, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

Wysokość dofinansowania tych inwestycji z Unii Europejskiej wynosi 85% ich wartości. Obydwie inwestycje zakończą się w listopadzie bieżącego roku.

Również w RCEZ, w chwili obecnej trwa I etap przebudowy nawierzchni placu przy szkole. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie powierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie oświetlenia terenu z okablowaniem, wykonanie koryta wraz z ustawieniem studzienek kanalizacyjnych oraz montaż bramy wjazdowej z furtką. Koszt inwestycji, której planowany termin zakończenia to październik 2017 r., wyniesie 490 000 zł.

Trwające prace budowlane w budynkach i otoczeniu obiektów szkolnych nie będą w żaden sposób zakłócały prawidłowego funkcjonowania szkół po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018.

Ponadto w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie trwają prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”, które wykonano już w 95%. W ramach przebudowy zamontowano okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonano: tynkowanie wraz z malowaniem, podłogi, wycyklinowano i wylakierowano podłogę na sali gimnastycznej, wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi. Całkowity koszt środków przeznaczonych na przebudowę budynku wynosi 1 252 435,25 zł, z czego 60,09% to środki pozyskane z RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

- Przebudowa budynku to dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Rudniku nad Sanem szansa na lepsze i bezpieczniejsze warunki do nauki, rozwoju umiejętności oraz aktywności fizycznej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

W tym samym budynku realizowane jest również zadanie pod nazwą. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”, którego wartość wynosi 1 244 315,24 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania, m.in. wymieniane są okna, drzwi, instalacja elektryczna i instalacja centralnego ogrzewania oraz zostaną ocieplone ściany wraz ze stropami.

Prowadzone w Ulanowie inwestycje zakończą się pod koniec IV kwartału 2017 r.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański wykonywane będą jeszcze inne, bardzo ważne i potrzebne zadania inwestycyjne. Dnia 17 sierpnia 2017 r. ogłoszono przetarg na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3 – torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku". Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W roku 2017 wykonane zostaną roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie usuwania gleby, podbudowa pod płytę boiska i bieżni, drenaż francuski, ogrodzenie boiska i nawierzchnie z kostki betonowej (dojście do boiska i trybun). W roku 2018 wykonana zostanie nawierzchnia boiska, malowanie linii boisk, roboty ziemne dla osadzenia elementów wyposażenia boisk, elementy wyposażenia boiska do piłki ręcznej, elementy wyposażenia boiska do koszykówki, elementy wyposażenia boiska do siatkówki i tenisa, trybuny dwurzędowe z siedziskami, elementy małej architektury oraz roboty budowlane w zakresie elektryki.

Planowany całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 1 068 061 zł, w tym 506 900 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017.

Niebawem, w przebudowywanym budynku w Ulanowie, rozpoczną się prace, gdzie realizowane będzie zadanie pod nazwą. „Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem”. Dnia 22 sierpnia 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na jego realizację. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 300 011 zł, z czego 132 400 zł to dofinansowanie ze środków PFRON.  Budowa windy zagwarantuje uczniom SOSW uczestnictwo we wszystkich zajęciach edukacyjnych oraz imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie obiektu. Pozwoli również na swobodne przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych pomiędzy piętrami oraz wyrówna ich szanse na funkcjonowanie w środowisku szkolnym i społecznym.

Powiat Niżański zlecił również wykonanie dokumentacji projektowej na budowę platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, z nadzieją na szybką realizację tak, aby w przyszłym roku LO w Nisku również zostało dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Staramy się, aby każdego roku, w każdej szkole i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, przeprowadzić prace remontowe lub inwestycyjne. Głównym ich celem jest podniesienie komfortu warunków nauczania oraz atrakcyjności otoczenia i bazy lokalowej szkoły – zauważa Starosta Niżański Robert Bednarz.