Drukuj

Od stycznia do czerwca 2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” realizowało projekt pod nazwą „Staże szansą na wymarzoną pracę”. Projekt był współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego BANK AMBITNEJ MŁODZIEŻY. Część kosztów związanych z realizacją projektu zadeklarowali się pokryć pracodawcy, a wkład własny zapewnił Powiat Niżański.

W projekcie uczestniczyło 10 stażystów, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz inni podopieczni Stowarzyszenia.

Staże odbywały się głównie w soboty lub w dni robocze, w godzinach popołudniowych. Dwa staże zrealizowano w okresie ferii zimowych. Uczestnicy projektu odbywali staże u następujących Pracodawców: 4 osoby odbywały staż w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Nisku, 1 osoba w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku – oddział w Nowosielcu, 1 osoba w Piekarni Rudnik Renata Skiba, 2 osoby w „Karo” Karol Fronc oraz 2 osoby w Zakładzie Usługowym Damian Wójcik w Rudniku nad Sanem.

Wszystkie staże trwały po 50 godzin, stażyści pracowali po 7 godzin dziennie, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stażyści odbywali staż na następujących stanowiskach: pomoc sprzątaczki, pomoc konserwatora, pomocnik dystrybutora wyrobów gotowych w piekarni, pomocnik kierowcy, pomocnik stolarza oraz pomoc animatora kultury.

Stażystom została zakupiona odzież lub/i obuwie ochronne, a Pracodawcom doposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne stażystom do odbycia stażu. Pokryto również koszty dojazdu na staż stażystów. Pracodawcy wyznaczyli po 1 opiekunie stażu do każdego stażysty.

Podczas delegowania podopiecznego na staż brane były pod uwagę jego predyspozycje psychiczne i fizyczne oraz odległość miejsca odbywanego stażu od miejsca zamieszkania.

Dla każdego stażysty opracowano program stażu we współpracy z Dyrektorem SOSW lub Prezesem Stowarzyszenia, podmiotem przyjmującym na staż oraz opiekunem stażystów ze strony wnioskodawcy. Program zawierał cele i treści edukacyjne, które powinien zrealizować stażysta, zakres jego obowiązków oraz harmonogram stażu. W programach zostały zawarte zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy oraz procedur dotyczących wdrażania stażysty do pracy.

Staże były zgodne z kierunkami kształcenia w SOSW. W wyniku odbywanych staży uczniowie pogłębili wiedzę zdobytą na lekcjach oraz zdobyli umiejętności praktyczne niezwykle cenne i przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Tekst i zdjęcia: Koordynator Projektu - Beata Drzymała