W dniu 15 marca 2017 r. Powiat Niżański zawarł umowę z Miejskim Klubem Sportowym „Sokół” Nisko oraz Amatorskim Klubem Sportowym „Orkan” Nisko, której celem jest popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego piłki nożnej oraz piłki siatkowej wśród młodzieży niżańskiego LO.

Umowę podpisali, ze strony Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, zaś ze strony klubów sportowych: Zygmunt Ptak – Prezes MKS „Sokół” i Adam Madej – Prezes AKS Orkan Nisko.

Powiat Niżański, jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zobowiązał się do zapewnienia warunków umożliwiających realizację programu szkolenia sportowego opracowanego dla młodzieży w oddziałach sportowych, z uwzględnieniem promowania piłki nożnej i siatkowej.

Kluby sportowe „Sokół” i „Orkan” zobligowały się m. in. do udzielania merytoryczno – organizacyjnej pomocy w zakresie edukacji uczniów z oddziału sportowego oraz do czynnego promowania ww. dyscyplin i organizowania na terenie szkoły spotkań z czynnymi zawodnikami i trenerami.

Podjęte działania i podpisane umowy są jednym z elementów wypracowania kompleksowej oferty edukacyjnej niżańskiego liceum. W celu jej wzbogacenia, będą podejmowane kolejne działania, mające na celu podniesienie atrakcyjności szkoły. Wszystko to będzie miało wpływ na zachęcenie absolwentów gimnazjów do podejmowania nauki w „Czarnieckim”.

- Utworzenie klasy sportowej stworzy uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Umożliwi także stworzenie właściwych warunków do rozwijania swoich talentów i pasji dla uzdolnionej młodzieży. Mam również nadzieję, że podjęta inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych uczniów. Młodzież będzie mogła w tych klubach realizować się w zakresie zarówno piłki nożnej, jak i siatkowej. - podkreślił Starosta Robert Bednarz.

Jak zaznaczył Zygmunt Ptak – Prezes MKS „Sokół” Nisko, inicjatywa utworzenia oddziału sportowego, promującego piłkę nożną, wspomoże rozwój kultury fizycznej w naszym mieście a korzyści z podpisanej umowy będą obustronne.

Zdaniem Adama Madeja – Prezesa AKS Orkan Nisko, siatkówka w niżańskim LO to bardzo ważna dyscyplina, w której szkoła odnosi duże sukcesy a utworzenie klasy sportowej ugruntuje tradycje siatkarskie miasta.

Podpisane umowy obejmować będą lata szkolne 2017/2018, 2018/2019
i 2019/2020, z możliwością przedłużenia. Jak podkreśla dyrektor niżańskiego LO Jerzy Stelmach: - Utworzenie oddziału sportowego jest szansą dla młodzieży gimnazjalnej na kontynuację realizacji jej pasji sportowych. Podpisanie umów daje gwarancję wysokiego poziomu kształcenia sportowego.