1. Wymagania względem kandydata: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomia, administracja.
  1. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

1) wykonywanie czynności kancelaryjnych:

a) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

b) kserowanie,

c) kompletowanie i przechowywanie akt,

2) obsługa petentów,

3) pomoc w czynnościach wykonywanych przez pracowników.

  1. Rekrutacja na staż odbywa się 2 – etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna),

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
  2. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu naboru na staż na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” podpisany przez kandydata,

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia,

3) Dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie.

  1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 w pokoju nr 5 do dnia 5 grudnia 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku”
  2. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nisku

 

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<