1. Wymagania względem kandydata:

  • wykształcenie wyższe preferowany kierunek administracja,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

Przyjmowanie korespondencji, pism wpływających do starostwa oraz ich rejestracja w elektronicznym  systemie obiegu dokumentów, przekazywanie wersji papierowej korespondencji, pism właściwym wydziałom zgodnie z dekretacją, prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, przygotowywanie do wysyłki korespondencji, nadawanie faxów, obsługa centrali telefonicznej, udzielanie informacji interesantom.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)” podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 16 stycznia 2018 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych w Nisku”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 11 stycznia 2018 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<